Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του 6ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) που αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου Αξιολόγησης της Εταιρείας.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό προσώπων που θα υπογράψουν τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 7ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 έως και 31-12-2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 έως και 31-12-2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» για το Οικονομικό Έτος 2023.

Λήψη απόφασης για την σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Δήμητρας Πιπιλή, και ανασυγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023».

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Προσκληση 5ης Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας, βάσει του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024.

What's on
Days
Hours
Minutes