ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Ελευσίνας Αττικής και επί της οδού Χατζηδάκη αρ. 41, με Α.Φ.Μ. 800832090,  Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. Αθηνών, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.. 142400307000, (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τόσο των ενηλίκων όσο και των ανηλίκων επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού της ιστότοπου. Σεβόμαστε την προστασία της ιδιωτικής ζωής και κατά την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διαχείριση και χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των υποψηφίων ή/και εργαζομένων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών, συνεργατών, καλλιτεχνών, προσωπικού των συνεργαζόμενων φορέων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετεχόντων στις διάφορες δράσεις μας και επισκεπτών/χρηστών του Διαδικτυακού μας Ιστότοπου (άλλως τα «Υποκείμενα των Δεδομένων») τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής καλούμενος ο «Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων») και το Ν. 4624/2019 με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής καλούμενα τα «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») των ως άνω αναφερομένων ομάδων φυσικών προσώπων, ώστε να πληροί τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της Εταιρείας και να συμμορφώνεται με την ως άνω αναφερόμενη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

Η Εταιρεία κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει στις ως άνω αναφερόμενες ομάδες φυσικών προσώπων (άλλως τα «Υποκείμενα των Δεδομένων») επαρκή ενημέρωση για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων εμπεριέχονται συνολικά 26 ορισμοί, εκ των οποίων οι πιο βασικοί σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρατίθενται παρακάτω:

 • Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ορίζονται πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ειδικότερα, το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Ως «Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» (άλλως «Ευαίσθητα Δεδομένα») ορίζονται πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • Ως «Υποκείμενο των Δεδομένων» ορίζεται το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή/και οι Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Ως «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • Ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους
 • Ως «Εκτελών την επεξεργασία» ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στηριζόμενη στις ακόλουθες αρχές επεξεργασίας: 

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα λαμβάνονται σύννομα και θεμιτά, με σεβασμό στο δικαίωμα ενημέρωσης του Υποκειμένου των Δεδομένων. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση νόμιμων και θεμιτών σκοπών, με διαφανή τρόπο και μόνο εφόσον έχει εξασφαλισθεί η νομιμότητα της επεξεργασίας μέσω των νομικών βάσεων που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων και στην Ενότητα 7 της παρούσας.

 • Περιορισμός του σκοπού

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που γνωστοποιούνται στο Υποκείμενο των Δεδομένων και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους δηλωθέντες σκοπούς. 

 • Ελαχιστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συλλέγονται μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και περιορισμένα στα απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 • Ακρίβεια

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή και τα Υποκείμενα των Δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να τα επικαιροποιήσουν, εάν υπάρξει σχετικό αίτημα.

 • Περιορισμός της περιόδου διατήρησης

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Υποκειμένων των Δεδομένων για το κατάλληλο ενόψει του σκοπού επεξεργασίας χρονικό διάστημα, όπως αυτό προβλέπεται στο θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο της Εταιρείας. 

 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα 

Η Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων, την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

 • Λογοδοσία

Η Εταιρεία είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή της έναντι των υποχρεώσεων που τίθενται από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η Εταιρείας συλλέγει από τους υποψήφιους ή/και εργαζομένους, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, συνεργάτες, καλλιτέχνες, προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμετέχοντες στις διάφορες δράσεις μας και επισκέπτες/χρήστες του Διαδικτυακού της Ιστότοπου και, άρα, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διαχειρίζεται τις κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενες κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Α. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης βιογραφικών υποψηφίων ή/και υπαλλήλων της Εταιρείας (ενδέχεται να μην τους αφορά το σύνολο των κατωτέρω συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • Δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, κλπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας όπως αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή/και κινητό), ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.,
 • Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία όπως Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ..Ο.Υ., ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ, κλπ.
 • Δεδομένα εικόνας, όπως φωτογραφία υποψηφίων ή/και εργαζομένων,
 • Στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπαίδευση των υποψηφίων ή/και εργαζομένων, όπως βασικός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπά πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει η ειδικότητα των υποψηφίων,
 • Στοιχεία που αποδεικνύουν την προηγούμενη και παρούσα εργασιακή κατάσταση/εμπειρία και επάρκεια, όπως βιογραφικό σημείωμα, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαιώσεις και συστατικές επιστολές προηγούμενων εργοδοτών, συμβάσεις με προηγούμενους εργοδότες, κλπ.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες,
 • Δεδομένα υγείας όπως πιστοποιητικά Υγείας από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή/και το ΙΚΑ,
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, όπως ληξιαρχική πράξη Γάμου, Γέννηση Τέκνων, Δικαστική απόφαση επιμέλειας, διαζευκτήριο κλπ.

Β. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή/και συνεργατών της Εταιρείας, καθώς και της διαδικασίας έρευνας αγοράς (ενδέχεται να μη τους αφορά το σύνολο των κατωτέρω συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • Δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, κλπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας όπως αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή/και κινητό), ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός fax, κλπ.,
 • Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία, όπως Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ, κλπ.,
 • Τραπεζικά στοιχεία και πληροφορίες όπως IBAN, κωδικός BIC, κλπ.,
 • Στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική επάρκεια του προμηθευτή, παρόχου υπηρεσιών ή/και συνεργάτη, όπως βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιητικά, συστατικές επιστολές σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες, ΚΑΔ εφορίας, εικόνα μητρώων TAXIS), κλπ.,
 • Στοιχεία νομίμων εκπροσώπων σε περίπτωση εταιρειών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση (ατομική και εταιρική), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός (-οί) τηλεφώνου, αριθμός fax, κλπ.,
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
 • Δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών για τις προμήθειες ή/και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης,
 • Βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων,
 • Απόσπασμα μητρώου διακανονισμού χρεών ή/και βεβαίωση πιστωτή και
 • Αποδεικτικό του ελέγχου διαβάθμισης ασφαλείας.

Γ. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης της Εταιρείας με τους προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή/και συνεργάτες (ενδέχεται να μη τους αφορά το σύνολο των κατωτέρω συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • Δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κλπ.,
 • Δεδομένα επικοινωνίας όπως αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή/και κινητό), ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός fax, κλπ.,
 • Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία, όπως Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ, κλπ.,
 • Τραπεζικά στοιχεία και πληροφορίες όπως IBAN, κωδικός BIC, κλπ.,
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
 • Βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων,
 • Απόσπασμα μητρώου διακανονισμού χρεών ή/και βεβαίωση πιστωτή και
 • Αποδεικτικό του ελέγχου διαβάθμισης ασφαλείας.

Δ. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με καλλιτέχνες, με το προσωπικό συνεργαζόμενων φορέων, οργανισμών, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Δήμων, Υπουργείων, κλπ. καθώς και με το προσωπικό δικτύων, στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία (ενδέχεται να μη τους αφορά το σύνολο των κατωτέρω συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • Δεδομένα ταυτοποίησης καλλιτεχνών ή/και προσωπικού, όπως ονοματεπώνυμο, κλπ.,
 • Δεδομένα επικοινωνίας όπως αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή/και κινητό), ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, facebook/twitter/instagram/skype profile κλπ. και
 • Επαγγελματική/υπαλληλική ιδιότητα στον εκάστοτε συνεργαζόμενο φορέα, οργανισμό, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Δήμο, Υπουργείο, κλπ., καθώς και στο εκάστοτε δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει η Εταιρεία.

Ε. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ενδέχεται να μη τα αφορά το σύνολο των κατωτέρω συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • Δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, κλπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας όπως αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή/και κινητό), ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.,
 • Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία όπως Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ, κλπ.
 • Τραπεζικά στοιχεία και πληροφορίες όπως IBAN, κωδικός BIC, κλπ.,
 • Στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπαίδευση των μελών, όπως βασικός τίτλος σπουδών, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, κλπ. και
 • Στοιχεία που αποδεικνύουν την προηγούμενη και παρούσα εργασιακή κατάσταση/εμπειρία και επάρκεια, όπως βιογραφικό σημείωμα, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαιώσεις και συστατικές επιστολές σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, κλπ.

ΣΤ. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις δικτύωσης και εν γένει δράσεις και εκδηλώσεις της Εταιρείας (ενδέχεται να μη τους αφορά το σύνολο των κατωτέρω συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, κλπ.,
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή/και κινητό), ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, facebook/twitter/instagram/skype profile κλπ. και
 • Επαγγελματική/υπαλληλική ιδιότητα,
 • Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης όπως επιμέλεια-κηδεμονία σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων κάτω των 15 ετών)
 • Δεδομένα εικόνας, όπως φωτογραφίες, βίντεο, κλπ.

Ζ. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και στο πλαίσιο επικοινωνίας (είτε τηλεφωνικής είτε μέσω email) τρίτων με την Κεντρική Γραμματεία της Εταιρείας (ενδέχεται να μη τους αφορά το σύνολο των κατωτέρω συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

 • Δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπογραφή, κλπ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας, όπως αριθμός τηλεφώνου (σταθερό ή/και κινητό), ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός fax, κλπ.,
 • Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία, όπως Α.Δ.Τ., κλπ.,
 • Δεδομένα παρακολούθησης, όπως εικόνα, βίντεο, κλπ.
 • Στοιχεία όπως ημερομηνία και ώρα εισόδου/εξόδου, κλπ.

Η. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της επικοινωνίας με επισκέπτες του Διαδικτυακού Ιστοτόπου (ενδέχεται να μη τους αφορά το σύνολο των κατωτέρω συλλεγόμενων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Η.1 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία απευθείας από τους επισκέπτες:

Ενδεικτικά τέτοια δεδομένα είναι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλικία, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εν γένει δεδομένα που δύναται συμπληρώνουν οι επισκέπτες στα πεδία ελεύθερου κειμένου. Ειδικά για τα πεδία ελεύθερου κειμένου, η Εταιρεία εφιστά την προσοχή των επισκεπτών να μην καταγράφουν σε αυτά ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως τη φυλετική ή την εθνική προέλευσή τους, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις τους, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία τους, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά τους, το γενετήσιο προσανατολισμό τους κλπ. Επίσης, οι επισκέπτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συμπληρώνουν στις φόρμες του Διαδικτυακού Ιστότοπου είναι ορθά και ακριβή και να ειδοποιούν την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά.

 • σε περίπτωση εγγραφής – κράτησης σε εκδηλώσεις της, η Εταιρεία καταχωρεί ονοματεπώνυμο, ηλικία, σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η.2 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τον Διαδικτυακό Ιστότοπο.

Όταν κάποιος επισκέπτεται και αλληλεπιδρά με τον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή, της κινητής συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies.

Η.3 Ο Διαδικτυακός Ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να  παρακολουθεί  την  δραστηριότητα  των  επισκεπτών/χρηστών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να καθορίσει τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό της, για να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες της και για να δει την πορεία τους  μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση των επισκεπτών, η συσκευή τους, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό τους σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν καθιστά τους επισκέπτες προσωπικά γνωστούς στην Εταιρεία. Η GA καταγράφει, επίσης, τη διεύθυνση IP του υπολογιστή του κάθε χρήστη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του, αλλά η Google δεν παρέχει στην Εταιρεία πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία. Η Google θεωρείται ως ένας τρίτος φορέας  επεξεργασίας  δεδομένων.

Η GA χρησιμοποιεί cookies, για τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να βρουν περαιτέρω λεπτομέρειες στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Προς πληροφόρηση των επισκεπτών μας, ο  Διαδικτυακός Ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί τα cookies _gat, _ga και _gid της  GA.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών, θα αποτρέψει την GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής τους σε σελίδες εντός αυτού του ιστότοπου.

Σε κάθε περίπτωση και για λόγους επιπρόσθετης ασφάλειας, η Εταιρεία έχει ζητήσει από την GA την ανωνυμοποίηση όλων των διευθύνσεων IP των χρηστών του Διαδικτυακού Ιστότοπου. Η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων IP πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήψη δεδομένων από το δίκτυο συλλογής της GA και προτού γίνει οποιαδήποτε αποθήκευση ή επεξεργασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άλλως «Ευαίσθητα Δεδομένα») και ειδικότερα δεδομένα που αφορούν στην υγεία των εργαζομένων της, όπως πιστοποιητικά Υγείας από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή/και το ΙΚΑ, και δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα των εργαζομένων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή/και συνεργατών της, όπως αποσπάσματα ποινικού μητρώου, ως έχουσα σχετικό έννομο συμφέρον και προκειμένου να ανταποκριθεί στις έννομες υποχρεώσεις της, είτε υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας, είτε υπό την ιδιότητά της ως Εκτελούσας την Επεξεργασία, σεβόμενη πάντα την αρχή της αναλογικότητας.

ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

6.1 Στις περιπτώσεις Α και Β που περιγράφονται ανωτέρω, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των υποψήφιων εργαζομένων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή/και συνεργατών, καταρχάς με σκοπό την αξιολόγηση της καταλληλότητας των βιογραφικών σημειωμάτων υποψηφίων για την πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων εργασίας και την αξιολόγηση των προσφορών προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή/και συνεργατών για τη σύναψη συγκεκριμένων συνεργασιών. Περαιτέρω, η Εταιρεία αποθηκεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των ως άνω φυσικών προσώπων για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας ή/και μελλοντικές συνεργασίες.

6.2 Στις περιπτώσεις Α και Γ που περιγράφονται ανωτέρω, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των εργαζομένων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή/και συνεργατών αφενός προκειμένου να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις της απέναντι στα ως άνω φυσικά πρόσωπα και αντιστρόφως σχετικά με την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης ή/και συνεργασίας και αφετέρου προκειμένου να συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό ή/και εποπτικό πλαίσιο. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά, η από μέρους της Εταιρείας συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πραγματοποιείται στις περιπτώσεις αυτές:

 • για την εν γένει διαχείριση της σχέσης εργασίας ή/και συνεργασίας,
 • για την προστασία και υλοποίηση των συμβατικών και νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας,
 • για τη σύνταξη αναφορών και αξιολογήσεων (μη αυτοματοποιημένων) που αφορούν τους εργαζόμενους, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή/και συνεργάτες, 
 • για τον καθορισμό, την  επεξεργασία ή/και την αναθεώρηση των μισθών, αμοιβών, κινήτρων, αποδοχών ή/και άλλων παροχών,
 • για την εξέταση και επεξεργασία αιτήσεων για συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένη της συμμετοχής σε σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης του προσωπικού,
 • για την παροχή στον εργαζόμενο των απαραίτητων πόρων και βοήθειας σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ταξιδιωτικών διευθετήσεων για λογαριασμό των εργαζομένων),
 • για φορολογική χρήση, για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης των προμηθειών, των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των συνεργασιών,
 • για ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με πληρωμές προς όλους τους ανωτέρω,
 • για την συμμόρφωση της Εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό ή/και εποπτικό πλαίσιο.

6.3 Στην περίπτωση Δ που περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των καλλιτεχνών, του προσωπικού συνεργαζόμενων φορέων, οργανισμών, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Δήμων, Υπουργείων, κλπ. καθώς και του προσωπικού δικτύων, στα οποία συμμετέχει για:

 • την ταυτοποίησή τους,
 • την επικοινωνία μαζί τους και
 • την αποτελεσματικότερη συνεργασία μαζί τους.

6.4 Στην περίπτωση Ε που περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για:

 • την ταυτοποίησή τους
 • την επικοινωνία μαζί τους,
 • τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό ή/και εποπτικό πλαίσιο,
 • την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους για τον ορισμό τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
 • τον καθορισμό ή/και την αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και υποχρεώσεών τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και για
 • την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τα μέλη (ενδεικτικά καταβολή αμοιβών, κλπ.). 

6.5 Στην περίπτωση Ε που περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις δικτύωσης και εν γένει δράσεις και εκδηλώσεις της για:

 • την ταυτοποίησή τους
 • την επικοινωνία μαζί τους,
 • την μελλοντική ενημέρωσή τους (μέσω ηλεκτρονικού ή/και συμβατικού ταχυδρομείου) για μελλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις της,
 • την παροχή υπηρεσιών εγγραφής – κράτησης σε μελλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις της,
 • την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας των εκπαιδευτικών εργαστηριών, προγραμμάτων κατάρτισης, σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων δικτύωσης και εν γένει δράσεων και εκδηλώσεών της,
 • την προώθηση και διαφήμιση των εν γένει δράσεων και εκδηλώσεών της,
 • την άρτια διεξαγωγή και υλοποίηση των εκπαιδευτικών εργαστηριών, προγραμμάτων κατάρτισης, σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων δικτύωσης και εν γένει δράσεων και εκδηλώσεών της
 • καταγραφή στατιστικών στοιχείων για τη βελτίωση του περιεχομένου και την ανάλυση της χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου αλλά και του ίδιου του Προγράμματος.

6.6 Στην περίπτωση Ζ που περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της για λόγους ασφαλείας των κτιριακών της εγκαταστάσεων αλλά και των ίδιων των υπαλλήλων της, ενώ συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των τρίτων που επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email με την Κεντρική Γραμματεία της για σκοπούς:

 • καταχώρισης καταγραφής και αρχειοθέτησης των πάσης φύσεως αιτήσεων, αιτημάτων ή/και παραπόνων τους,
 • επεξεργασίας, χειρισμού και εξυπηρέτησης των εν λόγω αιτήσεων, αιτημάτων ή/και παραπόνων τους,
 • αποστολής σε αυτούς έντυπων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων για διαφημιστικούς/προωθητικούς λόγους.

6.7 Στην περίπτωση Η που περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των επισκεπτών του Διαδικτυακού της Ιστότοπου για:

 • την επικοινωνία μαζί τους εφόσον:

i. έχουν συμπληρώσει και υποβάλει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό της Ιστότοπο (φόρμες εγγραφής-κράτησης σε εκδηλώσεις της Εταιρείας, φόρμες επικοινωνίας, φόρμες υποβολής θετικού σχολίου ή παραπόνου, κλπ.),

ii. έχουν ζητήσει να λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό (newsletter) για τις εν γένει δράσεις και εκδηλώσεις της Εταιρείας,

 • την παροχή υπηρεσιών εγγραφής – κράτησης σε εκδηλώσεις της,
 • την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του Διαδικτυακού της Ιστότοπου,
 • την προώθηση και διαφήμιση των εν γένει δράσεων και εκδηλώσεών της,
 • την καταγραφή στατιστικών στοιχείων για τη βελτίωση της παρουσίασης και του περιεχομένου του Διαδικτυακού της Ιστότοπου, καθώς επίσης και για την ανάλυση χρήσης του,
 • στο πλαίσιο χρήσης από την Εταιρεία του Facebook Pixel cookie, το οποίο συλλέγει δεδομένα από τους χρήστες, προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε remarketing μέσω Facebook και
 • τη συμμόρφωσή της με το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό ή/και εποπτικό πλαίσιο.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:

Α. Με τη συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων

Με την επιφύλαξη των νομικών βάσεων που αναφέρονται κατωτέρω, η συλλογή και επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γίνεται με βάση τη ρητή, ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεση των εκάστοτε Υποκειμένων των Δεδομένων, αφού έχουν ενημερωθεί για τους όρους της παρούσας. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία λήψης ρητής, ελεύθερης, ανεπιφύλακτης και με πλήρη επίγνωση συγκατάθεσης των εκάστοτε Υποκειμένων των Δεδομένων μέσα από τη συμπλήρωση σχετικών φορμών, που ρυθμίζουν τις επιμέρους ενέργειες και δραστηριότητες.

Β. Για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας

Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των εργαζομένων, προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών ή/και συνεργατών της ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση των ως άνω φυσικών προσώπων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Γ. Για σκοπούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με έννομες υποχρεώσεις της

H επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων, εποπτικών, εισαγγελικών, ανεξάρτητων κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών), δηλαδή με υποχρεώσεις που προκύπτουν από το νόμο, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά η τήρηση αρχείων για φορολογικούς σκοπούς, η παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή/και σε αρχή επιβολής του νόμου. Σε περίπτωση μη επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων θα υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας από μέρους της Εταιρείας και επιβολή σε αυτήν των αντίστοιχων κυρώσεων. H έννομη υποχρέωση προκύπτει από το σύνολο της εργατικής, φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και εμπλουτίζεται, τροποποιείται ή διευκρινίζεται από επιμέρους διατάξεις, εγκυκλίους και ΠΟΛ.

Δ. Για σκοπούς διαφύλαξης ζωτικού συμφέροντος του Υποκειμένου των Δεδομένων Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων του Υποκειμένου των Δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Η Εταιρεία θα διατηρήσει λογικές και τεκμηριωμένες αποδείξεις ότι αυτό συμβαίνει, οπότε αυτός ο λόγος χρησιμοποιείται ως νόμιμη βάση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ε. Για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος

Στην περίπτωση που η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την από μέρους της Εταιρείας εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο καθήκον ή υπηρεσιακού καθήκοντος ή/και κατά την από μέρους της Εταιρείας άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί, δεν θα ζητηθεί η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων. Η αξιολόγηση του δημόσιου συμφέροντος, του υπηρεσιακού καθήκοντος ή και της από μέρους της Εταιρείας άσκησης δημόσιας εξουσίας θα τεκμηριωθεί και θα τεθεί ως αποδεικτικό στοιχείο, εφόσον απαιτείται.

ΣΤ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας

Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία. Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση, από την οποία προκύπτει ότι αυτή δεν επηρεάζει ή δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στο συμφέρον, στα θεμελιώδη δικαιώματα ή/και στις ελευθερίες του Υποκειμένου των Δεδομένων, σε βαθμό ώστε αυτά να υπερτερούν των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας και να καθιστούν την επεξεργασία με αυτή τη βάση απαγορευτική, ιδίως εάν το Υποκείμενο των Δεδομένων είναι ανήλικος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των ανηλίκων επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού της ιστότοπου. Ως εκ τούτου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε ανήλικο, η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα αυτού, μόνο εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών, η ως άνω αναφερόμενη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων του ανηλίκου πραγματοποιείται μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του, της Εταιρείας φέρουσας το βάρος επαλήθευσης ότι η συγκατάθεση – στην περίπτωση ανηλίκου κάτω των 15 ετών – παρασχέθηκε πράγματι από το νόμιμο αντιπρόσωπό του.

Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί, αποθηκευτεί, επεξεργαστεί ή χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκου χωρίς τη συνδρομή των ως άνω νόμιμων προϋποθέσεων, η Εταιρεία θα προβεί στην άμεση διαγραφή αυτών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξαρτάται από τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όπως καθορίζεται λεπτομερώς παρακάτω:

Α. Σε περίπτωση που τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχονται με τη συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων, όπως ενδεικτικά στο πλαίσιο της αποστολής του βιογραφικού ή στοιχείων μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Υποκειμένου μέχρι αυτό να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των Δεδομένων που το αφορά ή/και να άρουν τη συγκατάθεσή του. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα συνεχίσει να διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του εν λόγω Υποκειμένου αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Β. Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία θα διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Υποκειμένου για όσο χρόνο θα διατηρεί συμβατική σχέση μαζί του, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η εν λόγω συμβατική σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, η Εταιρεία θα συνεχίσει να διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του εν λόγω Υποκειμένου για όσο ακόμα χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων (αστικών, φορολογικών κλπ.) και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.

Γ. Σε περίπτωση όπου η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει έννομης υποχρέωσης, το χρονικό διάστημα διατήρησης αυτών καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

Δ. Σε περίπτωση όπου η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πραγματοποιείται για σκοπούς διαφύλαξης ζωτικού συμφέροντος του Υποκειμένου των Δεδομένων ή/και σε εκτέλεση δημόσιου συμφέροντος, η Εταιρεία θα συνεχίσει να διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του εν λόγω Υποκειμένου για όσο ακόμα χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ε. Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, η διατήρηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα πραγματοποιείται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της Εταιρείας, καθώς και για όσο ακόμα χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ της Εταιρείας και του Υποκειμένου των Δεδομένων δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω αναφερομένων χρονικών διαστημάτων επεξεργασίας, η Εταιρεία θα συνεχίσει να διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του εν λόγω Υποκειμένου μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αναφέρονται στην Ενότητα της παρούσας δύνανται να είναι:

 1. οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας,
 2. η δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες υποστήριξης στην Εταιρεία,
 3. οι συνεργάτες της Εταιρείας, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα («Εκτελούντες την Επεξεργασία»),  μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 6 και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Εταιρείας, με την εξαίρεση τυχόν έννομων υποχρεώσεων. Ενδεικτικά και μη περιοριστικά, ως τέτοιοι συνεργάτες νοούνται:
 • οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, διαχείρισης και υποστήριξης ιστοσελίδων και ψηφιακών (web) εφαρμογών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία,
 •  οι πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών.
 • οι εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Web Hosting, 
 • οι εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.
 • οι εταιρείες έρευνας ικανοποίησης πελατών ή αγοράς γενικότερα. 
 • οι εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών – διαφημιστικές εταιρείες, όπως η εταιρεία MailerLite, που μας παρέχει υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Εταιρείας και η πλατφόρμα Eventbrite για κράτηση θέσεων σε εκδηλώσεις.
 • οι εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές, φορείς ή/και μέρη, στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους

Η Εταιρεία έχει διασφαλίσει ότι οι για λογαριασμό της Εκτελούντες την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πληρούν τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η από μέρους τους επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία τόσο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  όσο και των δικαιωμάτων των Υποκειμένων τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε κάθε περίπτωση που, σε σχέση με συγκεκριμένη επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εταιρεία ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία, αναλαμβάνει να τηρεί τα κάτωθι και δη να:

 • επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και με τις οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
 • διασφαλίζει ότι τα στελέχη που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν δεσμευτεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας ή/και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου,
 • εφαρμόζει και σε αυτήν την περίπτωση τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ισχύουν για την επεξεργασία υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
 • δεσμεύεται να βοηθήσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην ανταπόκριση στις αιτήσεις που σχετίζονται με τα δικαιώματα των Υποκειμένων,
 • ειδοποιεί άμεσα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή συμβάν που επηρεάζει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
 • μετά τη λήξη της παροχής υπηρεσιών, διαγράφει τα υπάρχοντα αντίγραφα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας,  εκτός εάν κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η περαιτέρω αποθήκευση των εν λόγω Δεδομένων.

Σε σχέση με συγκεκριμένη επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία αναλαμβάνουν να τηρούν τα κάτωθι και δη να:

 • τηρούν αρχείο όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας,
 • επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική (της οποίας θα έχουν λάβει γνώση) και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
 • διασφαλίζουν ότι τα στελέχη τους που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν δεσμευτεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας ή/και δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης απορρήτου,
 • μην μεταβιβάζουν, διαθέτουν, δημοσιοποιούν ή/και αποκαλύπτουν σε οποιονδήποτε τρίτο Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποκειμένων που περιέρχονται σε γνώση τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Εταιρείας και την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου Υποκειμένου των Δεδομένων,
 • μην χρησιμοποιούν ή/και επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πέραν αυτού για τον οποίο τους ανατέθηκε η επεξεργασία τους,
 • λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζονται,
 • παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ότι θα τηρηθούν οι απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και ότι θα προστατευθούν τα δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποκειμένων διαβιβάζονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο εξαιτίας της συνεργασίας της Εταιρείας με Εκτελούντες την Επεξεργασία που εδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η άνω αναφερόμενη εταιρεία MailerLite που παρέχει στην Εταιρεία υπηρεσίες marketing για το ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο και η πλατφόρμα Eventbrite για κράτηση θέσεων σε εκδηλώσεις. Σε κάθε τέτοια περίπτωση χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας και συγκεκριμένα το σύστημα EU-US Privacy Shield.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό ιστότοπο που ανήκει σε τρίτους και το αντίστροφο, δεν συνεπάγεται ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί ιστότοποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, τα ίδια τα Υποκείμενα των Δεδομένων θα πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των Δεδομένων τους από τους παραπάνω διαδικτυακούς ιστότοπους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να ζητήσουν να ενημερωθούν από την Εταιρεία εάν επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που τους ανήκουν, το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων που η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, το χρόνο τήρησής τους, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να ζητήσουν τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τα αφορά (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email), ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης (δικαίωμα διόρθωσης).
 3. Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τα αφορά για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών τους ως προς την συλλογή και επεξεργασία τους (δικαίωμα περιορισμού).
 4. Να εναντιωθούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τα αφορά, τα οποία τηρεί η Εταιρεία ή/και να άρουν τη συγκατάθεσή τους (δικαίωμα εναντίωσης).
 5. Να ζητήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τα αφορά από τα αρχεία που τηρεί η Εταιρεία υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, όταν έχουν ανακαλέσει τη συγκατάθεσή τους, όταν τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ. (δικαίωμα στη λήθη).
 6. Να ζητήσουν τη μεταφορά των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τα αφορά από την Εταιρεία σε οποιονδήποτε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή να ζητήσουν να λάβουν σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχουν παράσχει (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 7. Να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρούν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες (Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή).

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά τους:

 1. Η Εταιρεία έχει, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά τους για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τα αφορά, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.
 2. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δε συνεπάγεται τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που τα αφορά από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.
 3. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 
 4. Σε περίπτωση που ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή τους μέχρι την ανάκλησή της.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεται, για τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, για την  τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και για κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει θέση σε εφαρμογή μέτρα ασφαλείας, που περιλαμβάνουν:  • Ασφαλή περιβάλλοντα λειτουργίας: Η Εταιρεία αποθηκεύει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποκειμένων σε ασφαλή περιβάλλοντα λειτουργίας, τα οποία είναι προσβάσιμα αποκλειστικά σε υπαλλήλους της Εταιρείας και στους αναφερομένους στην Ενότητα 10 συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι λειτουργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία και πάντα για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.

• Κρυπτογράφηση: H Εταιρεία χρησιμοποιεί βιομηχανικό πρότυπο κρυπτογράφησης για να εξασφαλίζει προστασία.

Τα ως άνω οργανωτικά και τεχνικά μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Περαιτέρω, η Εταιρεία χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), τα οποία εξασφαλίζουν την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του Διαδικτυακού της Ιστότοπου και την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των χρηστών και του Web Server, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα από τυχόν υποκλοπές. Ειδικότερα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας μεταξύ server και browser (σε επίπεδο server) και ένα Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας μεταξύ browser και χρήστη (σε επίπεδο DNS), τύπου SHA-256.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό της Ιστότοπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να απευθύνονται εγγράφως με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) της Εταιρείας, κα Ελένη Ρόζη, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας  (Β. Λάσκου αρ. 8 & Παγκάλου, Τ.Κ. 192 00, Ελευσίνα Αττικής) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@eleusis2021.eu.

Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα του εκάστοτε Υποκειμένου των Δεδομένων εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το Υποκείμενο των Δεδομένων σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Η παραπάνω υπηρεσία παρέχεται από την Εταιρεία δωρεάν. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα των Υποκειμένων των Δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντας τα εν λόγω Υποκείμενα σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εάν το Υποκείμενο των Δεδομένων διαπιστώσει ότι λαμβάνει χώρα παράνομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν ή ότι έχουν παραβιασθεί με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που το αφορούν, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, www.dpa.gr) ως αρμόδια εποπτική αρχή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία θα ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, η Εταιρεία θα ειδοποιεί τα Υποκείμενα των Δεδομένων είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τα Υποκείμενα των Δεδομένων να διαβάζουν ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζουν πώς προστατεύονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που τα αφορούν.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Ελευσίνας Αττικής και επί της οδού Χατζηδάκη αρ. 41, με Α.Φ.Μ. 800832090,  Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. Αθηνών, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142400307000.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για ζητήματα επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν εγγράφως με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) της Εταιρείας, κα Ελένη Ρόζη, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας (Β. Λάσκου αρ. 8 & Παγκάλου, Τ.Κ. 192 00, Ελευσίνα Αττικής) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@eleusis2021.eu.