Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών γραφιστικής, στρατηγικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) για τις ανάγκες της προβολής του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Λήψη απόφασης για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της «Τράπεζα Optima bank AE» και ορισμός εκπροσώπων.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας σε χρήμα και σχεδίου σύμβασης με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χορηγίας.

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας σε χρήμα και σχεδίου σύμβασης με το Βρετανικό Συμβούλιο/British Council και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χορηγίας.

Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης, την έγκριση της δαπάνης, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών γραφιστικής, στρατηγικής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραγωγής περιεχομένου στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) για τις ανάγκες της προβολής του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «Μυστήριο 92 Piano, Violin, Viola, Cello».

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Λήψη απόφασης για την αποδοχή σχεδίου σύμβασης χορηγίας σε είδος της εταιρείας με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».

Λήψη απόφασης για τον ορισμό 1) Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών και 2) Υπεύθυνου Λογαριασμού τα έργα που έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης αι Ανθεκτικότητας.

What's on
Days
Hours
Minutes