Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 13_Ε_ΦΥΓΑ»

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης, την έγκριση της δαπάνης, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμηθειών κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Προμήθειες Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ψηφιακής Κατασκευής “Innovation Lab”.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 142_ΓΚΡΟΥΕ ΕΔΕ ΛΕΨΙΝΑ ΜΠΟΥΡΕ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 119_Humanosphere».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 144_Άσε κάτι που κάποτε αγάπησες».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 154_Live [Music] Acts».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβαση για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 168_Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος».

Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση κάλυψη θέσης απασχολούμενης στην θέση Στελέχους του Τμήματος Υποστήριξης Διευθύνουσας Συμβούλου και Συντονισμού Έργου, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 3852/2010.

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση Διευθύντριας New Media της ELEUSIS 2023.

What's on
Days
Hours
Minutes