Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την ένταξη του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» στις δράσεις της ELEUSIS 2023, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση της υπ’ αρ. 9/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Πρόσκληση της 24ης Συνεδρίασης ΔΣ.

Λήψη απόφασης για την 4η αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022.

Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης ΔΣ (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για χρήση γραφειακών χώρων της Εταιρείας και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης.

Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, με κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα, για την απαλλαγή της Εταιρείας από τα τέλη φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή/και πραγματοποίησης εκδηλώσεων στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του περιεχομένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αμοιβαίων Εξηγήσεων και Εκκαθάρισης Σχέσεων.

Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση κάλυψη θέσης απασχολούμενου στην θέση Στελέχους του Τμήματος Προμηθειών, Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών/Διαφάνειας της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 3852/2010.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Mystery_139 Alienation | Μυστήριο_139 Αποξένωση».

What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes