Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης συμπαραγωγής για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 87 Εγώ το θαλάσσιο ταξίδι, εγώ η κατάληψη της γης | Mystery 87 I my sea-journey, I my land-claim».

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης συμπαραγωγής για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 14_ HUMAN REQUIEM IN ELEUSIS».

Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αμοιβαίας Συνεργασίας μεταξύ της «ELEUSIS 2023» και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «WORLD HUMAN FORUM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 299 ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! [Συμπόσιο]».

Λήψη απόφασης για την έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αμοιβαίας Συνεργασίας μεταξύ της «ELEUSIS 2023» και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «OUT OF THE BOX ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 200 ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ».

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας σε χρήμα και την έγκριση του σχεδίου σύμβασης χορηγίας μεταξύ της «ELEUSIS 2023» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χορηγίας.

Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Τραπεζικό Ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», την υποβολή αιτήματος χορήγησης κωδικών e-banking και την παροχή εξουσιοδότησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 183 ΑΠΟΘΕΡΙ PROJECΤ».

Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

What's on
Days
Hours
Minutes