Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 142_ΓΚΡΟΥΕ ΕΔΕ ΛΕΨΙΝΑ ΜΠΟΥΡΕ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 119_Humanosphere».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 144_Άσε κάτι που κάποτε αγάπησες».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 154_Live [Music] Acts».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβαση για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 168_Κινητός Ηλιακός Κινηματογράφος».

Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση κάλυψη θέσης απασχολούμενης στην θέση Στελέχους του Τμήματος Υποστήριξης Διευθύνουσας Συμβούλου και Συντονισμού Έργου, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 3852/2010.

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση Διευθύντριας New Media της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση Διευθύντριας του Τμήματος Υλοποίησης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση της υπ’ αρ. 91/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της ετήσιας έκθεσης εσωτερικού ελέγχου της ELEUSIS 2023.

What's on
Days
Hours
Minutes