Αποφάσεις Δ.Σ

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για τη διαφημιστική προβολή και την προώθηση του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Διενέργειας του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων υπ’ αρ. 04/2023 για τον έλεγχο α) των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς επίσης και αξιολόγησης τεχνικών των προδιαγραφών συμμετοχής και β) τις οικονομικές προσφορές για την ανάθεση προμηθειών με τίτλο: «Προμήθειες Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ψηφιακής Κατασκευής “Innovation Lab”».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 115_Μεγάλα και Μικρά Πλοία».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 11 ΜΑ».

Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση κάλυψη θέσης απασχολούμενης στην θέση Στελέχους του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 3852/2010.

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 19 Visual Arts Initiator ΙΙΙ- Αλλά Μην Το Πεις Σε Κανέναν | Mystery 19 Visual Arts Initiator ΙΙΙ – But don’t tell anyone».

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του 5ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) που αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου Αξιολόγησης της Εταιρείας.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 89 ELEFSINA BY NIGHT_light installations».

What's on
Days
Hours
Minutes