Αποφάσεις Δ.Σ

Πρακτικό 26ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023 με θέματα 1) Ανασυ6κρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023» σε Σώμα και 2) Ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1215/28-09-2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 22SYMV011319935).

Πρακτικό 25ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023 με θέματα 1) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023» σε Σώμα και 2) Ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 654/06-10-2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης/Παράταση Διάρκειας Μίσθωσης.

Λήψη απόφασης για την αμοιβαία λύση της υπ’ αρ. πρωτ. 171/25-02-2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 421/07-04-2022 Τροποποίηση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και έγκριση του σχετικού Συμφωνητικού Αμοιβαίας Λύσης.

What's on
Days
Hours
Minutes