Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση της ετήσιας έκθεσης εσωτερικού ελέγχου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για τον ορισμό προσώπων που θα υπογράψουν τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 6ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 έως και 31-12-2022.

Λήψη απόφασης για την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης από 01-01-2022 έως και 31-12-2022.

Λήψη απόφασης για την σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης (διά ζώσης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 146 Transitions to light / Mystery 146 Transitions to light» του Νικολάου Μακαρούνα.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ενιαίου Πρακτικού Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για τη διαφημιστική προβολή και την προώθηση του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και τον ορισμό του προσωρινού Αναδόχου.

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης συν διοργάνωσης για την υλοποίηση του Μυστηρίου 79 Beyond the Obvious Conference 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του 2ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» που αφορά τη θέσπιση και λειτουργία ενός Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ελευσίνας (Ε.Π.Ε.).

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών έργων «Δεν θα γίνω ποτέ σαν εσένα, αλλάζω συνεχώς» της Κατερίνας Αποστολίδου, «Τhis event has now ended (lana)» και «Grey Zones» του Βαγγέλη Βλάχου, «Sounding the silent world» της Μαρίνας Γιώτη, «Elefsina notre Amour» του Mahdi Fleifel, «Obstakles» της Aglaia Konrad, «The state we are in» του Serban Savu, «The Departure*» της Μαρίας Τσαγκάρη, «Chain of events» του Maarten Vanden Eynde, «Speculum d», «Yianna» και «Some shells less» της Μαριάννα Χριστοφίδη».

What's on
Days
Hours
Minutes