Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση (παράταση διάρκειας μίσθωσης) του από 07-09-2018 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μισθώσεως, όπως ισχύει τροποποιηθέν. (9/2024)

Λήψη απόφασης για την έγκριση απόδοσης μέρους των εσόδων των εισιτηρίων των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της Εταιρείας σε τοπικούς συλλόγους και εν γένει φορείς. (8/2024)

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας αναφορικά με την λήψη απόφασης παράτασης ή μη της λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του 3ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» που αφορά τη θέσπιση και λειτουργία ενός Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ελευσίνας (Ε.Π.Ε.)

Λήψη απόφασης για την καθιέρωση ωραρίου του προσωπικού βάσει του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015

Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή εκδηλώσεων και λοιπών υποχρεώσεων πέραν του συμβατικού ωραρίου εργασίας, για το έτος 2024

Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση χρήσης της «Παγίας Προκαταβολής» για το έτος 2024, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας της Εταιρείας και ορισμός διαχειριστή αυτής

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2024

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

What's on
Days
Hours
Minutes