Αποφάσεις Δ.Σ

Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Λήψη απόφασης για την σύναψη Συμφωνητικού Αμοιβαίας Συνεργασίας μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας και της ELEUSIS 2023 για την συνδιοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή αυτού

Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση-Παράταση Διάρκειας υπ’ αρ. πρωτ. 2187/21-09-2021 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» και της ELEUSIS 2023 εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή αυτής

Λήψη απόφασης για την σύναψη Σύμβασης Πολιτιστικής Χορηγίας μεταξύ της εταιρείας «Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Α.Ε.» και της ELEUSIS 2023 και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή αυτής

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση της Ενότητας ΙΙΙ του Προγράμματος ATELIER FOR ART & PRODUCTION MANAGERS και του Προγράμματος ATELIER ELEFSINA 2023

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του 1ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» που αφορά τη θέσπιση και λειτουργία ενός Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ελευσίνας (Ε.Π.Ε.)

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του 4ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) που αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου Αξιολόγησης της Εταιρείας

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «ΝΥΜΦΕΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση του κινηματογραφικού έργου ντοκιμαντέρ με τίτλο «SHIPWRECKED»

Λήψη απόφασης για την 5η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2022

What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes