Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των προμηθειών εξοπλισμού εργαστηρίου ψηφιακής κατασκευής INNOVATION LAB” του έργου «SUB.1.1 – 2023 ELEUSIS: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ».

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 113_ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

Λήψη απόφασης για την προτεραιοποίηση και τον προγραμματισμό των έργων και δράσεων της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της ELEUSIS 2023 μέχρι το τέλος του έτους 2023.

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για τη διαφημιστική προβολή και την προώθηση του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Διενέργειας του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων υπ’ αρ. 04/2023 για τον έλεγχο α) των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς επίσης και αξιολόγησης τεχνικών των προδιαγραφών συμμετοχής και β) τις οικονομικές προσφορές για την ανάθεση προμηθειών με τίτλο: «Προμήθειες Εξοπλισμού Εργαστηρίου Ψηφιακής Κατασκευής “Innovation Lab”».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 115_Μεγάλα και Μικρά Πλοία».

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 11 ΜΑ».

Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση κάλυψη θέσης απασχολούμενης στην θέση Στελέχους του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 3852/2010.

What's on
Days
Hours
Minutes