Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης συν διοργάνωσης για την υλοποίηση του Μυστηρίου 79 Beyond the Obvious Conference 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή του 2ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» που αφορά τη θέσπιση και λειτουργία ενός Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ελευσίνας (Ε.Π.Ε.).

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση των καλλιτεχνικών έργων «Δεν θα γίνω ποτέ σαν εσένα, αλλάζω συνεχώς» της Κατερίνας Αποστολίδου, «Τhis event has now ended (lana)» και «Grey Zones» του Βαγγέλη Βλάχου, «Sounding the silent world» της Μαρίνας Γιώτη, «Elefsina notre Amour» του Mahdi Fleifel, «Obstakles» της Aglaia Konrad, «The state we are in» του Serban Savu, «The Departure*» της Μαρίας Τσαγκάρη, «Chain of events» του Maarten Vanden Eynde, «Speculum d», «Yianna» και «Some shells less» της Μαριάννα Χριστοφίδη».

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση των καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 182_Η ΕΛΕΥΣΙΣ της Κυριακής».

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 127_Ερωτευμένα Άλογα».

Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση ματαίωσης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού Μέσων, Αναλυτικού Πλάνου Προβολής και η Υλοποίησή του για τη διαφημιστική προβολή του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για τη μη συνέχιση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας του ως άνω Διαγωνισμού.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ενιαίου Πρακτικού Διενέργειας του Ανοικτού άνω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «SUB.4.8-2023 ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών και την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και τον ορισμό του προσωρινού Αναδόχου

Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης για την εκτέλεση την υλοποίηση της δράσης «ΜΥΣΤΗΡΙΟ_65 Reframe Ελευσίς».

What's on
Days
Hours
Minutes