Αποφάσεις Δ.Σ

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 654/06-10-2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης/Παράταση Διάρκειας Μίσθωσης.

Λήψη απόφασης για την αμοιβαία λύση της υπ’ αρ. πρωτ. 171/25-02-2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 421/07-04-2022 Τροποποίηση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και έγκριση του σχετικού Συμφωνητικού Αμοιβαίας Λύσης.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης συμπαραγωγής για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 87 Εγώ το θαλάσσιο ταξίδι, εγώ η κατάληψη της γης | Mystery 87 I my sea-journey, I my land-claim».

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών όρων της σύμβασης συμπαραγωγής για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 14_ HUMAN REQUIEM IN ELEUSIS».

Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αμοιβαίας Συνεργασίας μεταξύ της «ELEUSIS 2023» και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «WORLD HUMAN FORUM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 299 ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! [Συμπόσιο]».

Λήψη απόφασης για την έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αμοιβαίας Συνεργασίας μεταξύ της «ELEUSIS 2023» και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «OUT OF THE BOX ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 200 ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ».

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγίας σε χρήμα και την έγκριση του σχεδίου σύμβασης χορηγίας μεταξύ της «ELEUSIS 2023» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης χορηγίας.

What's on
Days
Hours
Minutes