Αποφάσεις Δ.Σ

Λήψη απόφασης για την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού βάσει του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015

Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος και των λοιπών διοικητικών υποχρεώσεων, πέραν του συμβατικού ωραρίου εργασίας και λειτουργίας της Εταιρείας, για το έτος 2023.

Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση χρήσης της «Παγίας Προκαταβολής» για το έτος 2023, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας της Εταιρείας και ορισμός Διαχειριστή αυτής.

Λήψη απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων της Εταιρείας, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν.4509/2017.

Λήψη απόφασης για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2023 της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την καταβολή συμβολικού ποσού ως αποζημίωση χρήσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων που θα διαθέσουν τα ακίνητά τους για τις επιμέρους δράσεις της Τελετής Έναρξης.

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης (εξ αναβολής και μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης, την έγκριση δαπάνης, τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, σε εξωτερικό συνεργάτη, με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού για τη διαφημιστική προβολή και την προώθηση του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.»

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Στρατηγικού Σχεδιασμού Μέσων, Αναλυτικού Πλάνου Προβολής και η Υλοποίησή του για τη διαφημιστική προβολή του έργου και των δράσεων της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς επίσης και την αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

What's on

MARCH

Days
Hours
Minutes
What's on

ΜΑΡΤΙΟΣ

Days
Hours
Minutes