NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Νέα Θέση Εργασίας: Στέλεχος Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών

H Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της icap.gr νέο/α συνεργάτη για τη θέση του/της
Στελέχους Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών

Το Στέλεχος Τμήματος Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών αναφέρεται απευθείας στην Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών – Χωροθέτησης Καλλιτεχνικών Έργων και την επικεφαλής αυτής. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Στέλεχος υποστηρίζει όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας.

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών – Χωροθέτησης Καλλιτεχνικών Έργων είναι η διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών που αξιοποιεί η Εταιρεία και η κάλυψη των συνολικών αναγκών σε κτηριακές υποδομές.

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link: https://bit.ly/3A71tug

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Στελέχους είναι οι εξής:

 • Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εξασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών που έχει προγραμματίσει η Εταιρεία να χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή του προγράμματός της, σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία ή Διεύθυνση.
 • Η συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς (Δήμος Ελευσίνας, Περιφέρεια Αττικής κ.λπ.) για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων έργων, προκειμένου να είναι έτοιμες προς χρήση όλες οι απαραίτητες υποδομές.
 • Η παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών σχεδιασμού, δημοπράτησης και υλοποίησης των έργων υποδομών και συμπληρωματικών έργων που υλοποιεί ή έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει ο Δήμος Ελευσίνας ή άλλη προϊστάμενη αρχή του δημοσίου και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την το έργο της Ελευσίνα 2023.
 • Η φροντίδα για την αντιμετώπιση ζητημάτων ανεπάρκειας υποδομών και εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για τις ανάγκες του έργου της Εταιρείας.
 • Η μέριμνα για την πραγματοποίηση μισθώσεων κτηριακών εγκαταστάσεων ή την αξιοποίηση παραχωρηθέντων ακινήτων, ή την πραγματοποίηση κτηριακών εργασιών ανακαίνισης σε υπάρχοντα ακίνητα σε συνεννόηση με τις λοιπές εμπλεκόμενες Διευθύνσεις της Εταιρείας.
 • Η φροντίδα για τη διατύπωση ορθών και ειδικών προδιαγραφών και η σύνταξη μελετών και όρων διακήρυξης προκειμένου για τη διενέργεια διαγωνισμών και προμηθειών σχετιζόμενων με τις παραπάνω εργασίες σε συνεργασία με τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Οργάνωσης & Εκτέλεσης Παραγωγής και τη Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Η μέριμνα για τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων και ανεπαρκειών των υποδομών και προώθηση των προβλημάτων στην αρμόδια υπηρεσία ή στον αρμόδιο εξωτερικό συνεργάτη (εργολάβο) για την επίλυσή τους.
 • Ο σχεδιασμός και η φροντίδα εκτέλεσης μικρών τεχνικών έργων παρέμβασης στις κτηριακές υποδομές.
 • Η μέριμνα για την αδειοδότηση και τήρηση της νομιμότητας σχετικά με κάθε παρέμβαση που εκτελείται από την Εταιρεία.
 • Η μέριμνα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για την πραγματοποίηση των δράσεων της.
 • Η συνεργασία με πιθανούς εξωτερικούς συνεργάτες για την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
 • Η μέριμνα για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ασφάλεια του κοινού που θα προσέλθει για την παρακολούθηση των δράσεων της.
 • Η μέριμνα για τον σχεδιασμό, την έγκριση και αδειοδότηση τυχόν κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση του κοινού. Η ευθύνη για την εισήγηση της πιθανής αναβολής δράσεων σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων.
 • Η παρακολούθηση των διαδικασιών που αφορούν στον τουριστικό σχεδιασμό της πόλης και σε ζητήματα μετακινήσεων, φιλοξενίας και διαχείρισης επισκεπτών καθώς και η υποστήριξη των πρωτοβουλιών Τουριστικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού της πόλης της Ελευσίνας.
 • Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος που του ανατίθεται από την επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή δεν αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Χωροτάκτη- Πολεοδόμου Μηχανικού.
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας ως Μηχανικός ή εμπειρία Συμβούλου Μηχανικού σε θέματα ανάπτυξης και σχεδιασμού υποδομών, παρακολούθησης έργων (ιδιωτικών/δημόσιων) ή εργοταξίου.
 • Πολύ καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας οικοδομικών έργων (N.O.K., Γ.Ο.Κ. κ.λπ.), οικοδομικών αδειών, δημοσίων διαγωνισμών και υλοποίησης έργων.
 • Πολύ καλή γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των βασικών αρχών δημόσιας διοίκησης, δημοσίων διαγωνισμών και σχετικών εισηγήσεων.
 • Ευχέρεια σε προμετρήσεις έργων, γνώση οικοδομικών υλικών και διαχείριση οικονομοτεχνικών μελετών έργων.
 • Πολύ καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του θεσμού των Πολιτιστικών Πρωτευουσών και συγκεκριμένα του προγράμματος της Ελευσίνας 2023 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκοπούς του.
 • Πολύ καλή γνώση και χειρισμός του AutoCAD, SketchUp , AutoCAD 3D ή/και 3d Studio max, Google Maps, AutoCAD Map ή/και περιβάλλοντος GIS.
 • Άριστη γνώση και χειρισμό MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Teams κ.λπ.), Google G-Suite (all Apps)
 • Άριστη γνώση και χειρισμό Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign κ.λ.π.)
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Διαθεσιμότητα για συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό.
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων για εργασίες εκτός γραφείου.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
 • Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
 • Οργανωτικότητα και υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και υπομονή.
 • Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή δεύτερο πτυχίο στο πεδίο της εσωτερικής διακόσμησης. Γνώση και χειρισμός εργαλείων Project Management.
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής. – Εμπειρία στην διαχείριση βιομηχανικής κληρονομιάς.
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.  Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 09/10/2021.

Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Ν.4807 11 Ιουνίου 2021 Αρ. Φύλλου 96.

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

Μυστήριο 199 Βαγγέλης Τσάκος - Θάνος Τσίγκος

Από τις 17 Απριλίου έως και τις 30 Ιουνίου, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας το Μυστήριο 199 Βαγγέλης Τσάκος – Θάνος Τσίγκος, μία έκθεση – αφιέρωμα σε δύο σπουδαίους καλλιτέχνες της Ελευσίνας, τον βραβευμένο φωτογράφο Βαγγέλη Τσάκο και τον διεθνώς αναγνωρισμένο εικαστικό Θάνο Τσίγκο.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes