NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Διευκρινίσεις ΙΙ για το Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 183593 της Πράξης «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

Ενδιαφερόμενος υπέβαλε στον διαγωνισμό αίτημα για διευκρινίσεις που παρατίθεται παρακάτω με πλάγιους χαρακτήρες, ακολουθούμενο από τις σχετικές απαντήσεις ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 183593της Πράξης «SUB.4.8-2023 ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», παρακαλούμε να διευκρινιστεί:

1) Στο άρθρο 2.2.6.2 απαιτείται να αναγραφούν στο βιογραφικό σημείωμα οι ανθρωπομήνες ακόμα και στην περίπτωση των μελών της ομάδας έργου (πχ Σκηνοθέτη, Ιστορικό), όπου το προαπαιτούμενο είναι ο αριθμός των έργων και όχι η χρονική διάρκεια του έργου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ

2) Κατανοούμε από την διακήρυξη ότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ των εξωτερικών συνεργατών και των υπεργολάβων. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί: (α) ότι όντως υπάρχει αυτή η διάκριση και σε τι συνίσταται (ενδεικτικά σελ. 26 παρ. β.iv); και (β)εάν τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εξωτερικών συνεργατών είναι τα ίδια με αυτά των υπεργολάβων (βιογραφικό σημείωμα, ΥΔ υπογεγραμμένη μέσω Gov.gr).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εξωτερικοί συνεργάτες ονομάζονται συνήθως φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου χωρίς να είναι υπάλληλοι του αναδόχου, ενώ οι υπεργολάβοι είναι εταιρείες, που μπορεί να διαθέτουν υπαλλήλους της στην Ομάδα Έργου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, όπου αναφέρεται ότι προσκομίζονται βιογραφικά σημειώματα και Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της Ομάδας Έργου, είτε αποτελούν μόνιμο προσωπικό, είτε όχι (Άρθρο 2.2.9.2, παράγραφος Β.4, σελ. 26).

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

Το ημερολόγιο LANDSHIP των TimeCircus στα βιβλιοπωλεία!

Ανακάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή των TimeCircus από την Αμβέρσα έως την Ελευσίνα – την μεγαλύτερη προσκυνηματική πομπή στα 3.500 χρόνια ιστορίας της πόλης! – μέσα από το ημερολόγιο LANDSCHIP που κυκλοφορεί πλέον στα βιβλιοπωλεία από την 2023 Ελευσίς!

THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes