NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Διευκρινίσεις για το Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ 183593 της Πράξης «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

ΠΡΑΞΗ: «Sub.4.8-2023 Ελευσίνα: Ψηφιακή Πλατφόρμα Προβολής & Διανομής Έργου Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης»

MIS ΤΑ 5179145

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2023

«SUB.4.8-2023 ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» –ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ενδιαφερόμενος υπέβαλε στον διαγωνισμό αίτημα για διευκρινίσεις που παρατίθεται παρακάτω με πλάγιους χαρακτήρες, ακολουθούμενο από τις σχετικές απαντήσεις ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: 183593 της Πράξης «SUB.4.8-2023 ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», παρακαλούμε να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

Α. Εάν στο άρθρο 2.2.6: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: – 2.2.6.1 παράγραφοι 1-2 και 3, η αναφορά σε διακρατικό έργο/διακρατικά έργα περιλαμβάνει αντίστοιχο ευρωπαϊκό έργο/ευρωπαϊκά έργα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΝΑΙ

Β. Στο Παράρτημα V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και στον Πίνακα που συνοδεύει αυτή, παρατηρήσαμε τα εξής: 

  • Για όλα τα Άρθρα (εκτός του Ι.4 Υπηρεσίες Συντονισμού, Παρακολούθησης και Εμπλουτισμού) προκύπτει ότι έχουν αποτυπωθεί ΔΥΟ (2) φορές, με αποτέλεσμα το Οικονομικό Αντικείμενο του Έργου να ανέρχεται στο ποσό των 792.000,00 €, πολύ παραπάνω από το Συμβατικό Αντικείμενο. Παρακαλώ, επιβεβαιώστε σχετικά και διευκρινίστε τον τρόπο διαχείρισης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΘΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  • Στα άρθρα που αφορούν τις Ενότητες V, VI & VII παρουσιάζεται ως Μονάδα Μέτρησης το A/H, για το οποίο δεν υπάρχει επεξήγηση σε τι αφορά. Μήπως θέλατε να αναφέρετε τον Α/Μ αντί το Α/Η; Αν, τελικά, αφορά Μονάδα Μέτρησης Ανθρωποημέρα, παρακαλούμε διευκρινίστε και την ορθότητα της Ποσότητας και της Προϋπολογιζόμενης Τιμής Μονάδας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΘΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  • Eπίσης και στα Άρθρα που η Μονάδα Μέτρησης είναι Α/Μ, προκύπτει ότι αποτυπώνονται Προϋπολογιζόμενες Τιμές Μονάδας Ανθρωπομηνών χαμηλότερες των 1.000,00 €, κάτι που δεν είναι λογικό. Τέτοια Άρθρα είναι τα: Ι.3, Ι.4, ΙΙ.3, ΙΙΙ.3.5, IV.2.2, IV2.8, IV.2.9, V.1.2.6, V.1.2.7, VI.1.1, VI.2.1, VI.2.2, VI.2.3, VI.2.4, VII.1.1, VII.1.2, VII.1.4, VII.2.1, VII.2.2, VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε την ορθότητα των ανωτέρω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΘΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  • Στα Άρθρα Ι.2.2 & Ι.2.3 το Προϋπολογιζόμενο Κόστος είναι λανθασμένο, μιας και αν πολλαπλασιάσουμε την Ποσότητα με την Προϋπολογιζόμενη Τιμή Μονάδας, προκύπτουν τα ποσά: 1.000,00 € και 1.500,00 € αντίστοιχα, αντί των 1.200,00 € και 1.200,00 €, αντίστοιχα, που αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό Μελέτης. Παρακαλώ διευκρινίστε το ορθό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΘΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

Το ημερολόγιο LANDSHIP των TimeCircus στα βιβλιοπωλεία!

Ανακάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή των TimeCircus από την Αμβέρσα έως την Ελευσίνα – την μεγαλύτερη προσκυνηματική πομπή στα 3.500 χρόνια ιστορίας της πόλης! – μέσα από το ημερολόγιο LANDSCHIP που κυκλοφορεί πλέον στα βιβλιοπωλεία από την 2023 Ελευσίς!

THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes