NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες Ανανέωσης και Αγοράς Συνδρομών και Λογισμικών Προγραμμάτων Πολυετούς Δαπάνης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας

Το Ν.Π.Ι.Δ προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Ανανέωσης και Αγοράς Συνδρομών και Λογισμικών Προγραμμάτων Πολυετούς Δαπάνης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας», εκτιμώμενης αξίας 98.954,05€ πλέον Φ.Π.Α 24% (23.748,97 €) ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 122.703,02€.

Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν.4412/16 και ειδικότερα στο άρθρο 27. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, στα γραφεία της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας (Eleusis 2023), την 31η του μηνός Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 πμ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι προδιαγραφές αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Ι της διακήρυξης, με τίτλο: ‘ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ’.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Eleusis 2023 και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.2023eleusis.eu, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 160897

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Eleusis 2023, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210 5562001, αρμόδια η κα Σαρίδη Ευαγγελία)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/5/2022 και ώρα 15:00 μ.μ..

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Εδώ θα βρείτε ολόκληρη τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠ’ ΑΡ. 1/2022 για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες Ανανέωσης και Αγοράς Συνδρομών και Λογισμικών Προγραμμάτων Πολυετούς Δαπάνης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής Αρ. πρωτ: 638/12-5-2022 22PROC010543164 2022-05-12

Εδώ θα βρείτε την  περίληψη της διακήρυξης.

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME


Το ημερολόγιο LANDSHIP των TimeCircus στα βιβλιοπωλεία!

Ανακάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή των TimeCircus από την Αμβέρσα έως την Ελευσίνα – την μεγαλύτερη προσκυνηματική πομπή στα 3.500 χρόνια ιστορίας της πόλης! – μέσα από το ημερολόγιο LANDSCHIP που κυκλοφορεί πλέον στα βιβλιοπωλεία από την 2023 Ελευσίς!

THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes