NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ELEUSIS 2023 (ΜΕ Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 160897)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 690/27-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010643775 και ΑΔΑ: Ψ9ΡΠ46Μ3Μ3-Θ3Ξ) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ανακοινώνεται ότι η Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας στο πλαίσιο της διενέργειας του με αρ. πρωτ. 638/12-5-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο: με τίτλο: «Υπηρεσίες Ανανέωσης και Αγοράς Συνδρομών και Λογισμικών Προγραμμάτων Πολυετούς Δαπάνης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας», εκτιμώμενης αξίας  98.954,05€ πλέον Φ.Π.Α 24% (23.748,97 €) ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 122.703,02€, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, ήτοι απαιτείται εγγυητική συμμετοχή ποσού χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και οχτώ λεπτών (1,979.08€).

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 03/06/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις 07/06/2022 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:30 από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του Διαγωνισµού).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής www.2023eleusis.eu, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με ΑΔΑΜ: 22PROC010543164 και στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  με συστημικό α/α -160897.

Η παρούσα απόφαση της παράτασης θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες δημοσιότητας που είχαν τηρηθεί για τη δημοσιότητα της απόφασης διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

Η Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παρατείνεται έως τις: 3/6/2022 και ώρα 15:00.

Η Αποσφράγιση  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» μετατίθεται στις 7/6/2022 και ώρα 11:30.

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME


Το ημερολόγιο LANDSHIP των TimeCircus στα βιβλιοπωλεία!

Ανακάλυψε ολόκληρη τη διαδρομή των TimeCircus από την Αμβέρσα έως την Ελευσίνα – την μεγαλύτερη προσκυνηματική πομπή στα 3.500 χρόνια ιστορίας της πόλης! – μέσα από το ημερολόγιο LANDSCHIP που κυκλοφορεί πλέον στα βιβλιοπωλεία από την 2023 Ελευσίς!

THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
What's on
Days
Hours
Minutes