Νέα

Η Ελευσίνα 2023 προκηρύσσει Διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φωτογράφισης για τις δράσεις και τα έργα της

25.06.2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 – 2022»

2. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης από την υπογραφή της συμβάσεως έως 31η Ιανουαρίου 2022 προς την δημοτική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» στο πλαίσιο των δράσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας 2021. Το έργο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας αποτελείται από πολλές και διαφορετικές δράσεις και ενέργειες που έχουν όλες ως στόχο τόσο την προβολή τους όσο και την προώθηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» αλλά και της ίδιας της Πόλης της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021. Ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει παρέχοντας επαγγελματικές και άρτιες φωτογραφικές υπηρεσίες, το σύνολο του πολυσχιδούς προγράμματος και τους ποικίλους στόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ». Το φωτογραφικό υλικό που θα προκύψει, θα χρησιμοποιηθεί ως προωθητικό υλικό των δράσεων καθαυτών καθώς και της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα το υλικό θα αποτελέσει παρακαταθήκη της Εταιρείας σε όφελος της πόλης της Ελευσίνας και των πολιτών της.

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79961000-8 – Φωτογραφικές υπηρεσίες.

4. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια ευρώ (21.300,00€) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σε είκοσι έξι χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ (26.412,00€).Το ως άνω ποσό επιμερίζεται ανά έτος, και συγκεκριμένα:

-για το έτος 2021 στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (19.300,00€) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ (23.932,00€)

-για το έτος 2022 στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00€).

5. Δεν γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα ή εναλλακτικές προσφορές.

6. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

6. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο eleusis2021.eu της Αναθέτουσας Αρχής. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ως άνω αρμόδια για πληροφορίες, κα Μαρία Παπακωνσταντίνου, τηλ. 2105562001.

7. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης και ιδίως το άρθρο 2.4. αυτής μέχρι την 08/07/2021 και ώρα 10.00,

-είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου
-είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου
-είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου

Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται με άλλο τρόπο στην υπηρεσία μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 8. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την 08/07/2021 και ώρα 10.00.

Η αποσφράγιση θα γίνει δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δύνανται να παρίστανται οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτοί έχουν δηλωθεί στο ΕΕΕΣ.

Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) στη Διαύγεια είναι ΨΓ2146Μ3Μ3-1Γ3

Εδώ θα βρείτε ολόκληρη την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 – 2022

Εδώ θα βρείτε τις Διευκρινίσεις σχετικά με τoν Διαγωνισμό για Υπηρεσίες Φωτογράφισης