ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ELEUSIS 2021

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η χρήση του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας https://www.eleusis2021.eu από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής καλούμενος ο «χρήστης») προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Διαδικτυακό της Ιστότοπο. Συνεπώς, ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας. Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας https://www.eleusis2021.eu ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2021» (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία») »), που εδρεύει στην Ελευσίνας Αττικής και επί της οδού Χατζηδάκη αρ. 41, με Α.Φ.Μ. 800832090,  Δ.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε. Αθηνών, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.. 142400307000, (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας ανήκουν στην Εταιρεία ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο Διαδικτυακό της Ιστότοπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας https://www.eleusis2021.eu έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του ως άνω Διαδικτυακού της Ιστότοπου για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς

σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνο επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσης τους από τον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στον διαδικτυακό ιστότοπο) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κλπ.) και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στην σχετική ένδειξη του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας).

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω παράγραφο.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Εταιρεία, μέσω του Διαδικτυακού της Ιστότοπου https://www.eleusis2021.eu,  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον  χρήστη, από την χρήση του ως άνω Διαδικτυακού Ιστότοπου. Επίσης, δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από τους χρήστες του Διαδικτυακού της Ιστότοπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του Διαδικτυακού της Ιστότοπου, τυχόν αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, σε καμία, όμως, περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι

λειτουργίες του Διαδικτυακού της Ιστότοπου ή των εξυπηρετητών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Διαδικτυακό της Ιστότοπο, είτε για κάποιο άλλο δικτυακό ιστότοπο ή εξυπηρετητή (server) μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΡΟΠΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες περιεχομένου του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή, στην κινητή συσκευή ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, όταν εκείνος επισκέπτεται έναν διαδικτυακό ιστότοπο. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται μπορεί να περιέχουν στοιχεία, όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκεφτήκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισής του. Περαιτέρω, τα cookies βοηθούν την Εταιρεία να αναλύσεις πώς χρησιμοποιεί ο χρήστης τον Διαδικτυακό της Ιστότοπο, να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα αυτού, καθώς και να βλέπει εάν ο χρήστης αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την περιήγησή του, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Τέλος, τα cookies επιτρέπουν στην Εταιρεία την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη.

Με την χρήση αυτή, ο Διαδικτυακός Ιστότοπος της Εταιρείας https://www.2023elevsis.eu είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του εκάστοτε χρήστη στο site της, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές, ώστε να προσφέρει στο χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον χρήστη, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κλπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή/και αρχεία του υπολογιστή, της κινητής συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής που χρησιμοποιεί ο χρήστης κατά την επίσκεψή του στο Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον υπολογιστή, στην κινητή συσκευή ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, ούτε και στα έγγραφα ή/και αρχεία που είναι αποθηκευμένα στις προαναφερόμενες συσκευές του.

ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ

Τα cookies διέπονται από την «e-Privacy» Oδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ρητώς προβλέπεται και στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αιτιολογική σκέψη 173. Η Oδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997).

Στην παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3471/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 170 του Ν. 4070/2012, ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει. Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής.

Για το λόγο αυτό και κατά την πρώτη επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη στο Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.eleusis2021.eu) εμφανίζονται σχετικά αναδυόμενα παράθυρα, όπου μπορεί ο επισκέπτης/χρήστης να δηλώσει την συγκατάθεσή του στην εγκατάσταση των cookies που ειδικώς αναφέρονται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ https://www.eleusis2021.eu

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί στον Διαδικτυακό της Ιστότοπο https://www.eleusis2021.eu απολύτως απαραίτητα cookies, cookies επιδόσεων και στατιστικών χρήσης, διαφημιστικά cookies και cookies ανάλυσης. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι είτε δικά της είτε τρίτων μερών (third-party cookies).

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί δύο κατηγορίες cookies:

Session cookies (προσωρινά cookies) που διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησης του χρήστη ή/και μετά το κλείσιμο του υπολογιστή, της κινητής συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής χρησιμοποιεί κατά την περιήγησή του στον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας.

Persistent cookies (μόνιμα cookies) που παραμένουν στον υπολογιστή, την κινητή συσκευή ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή χρησιμοποιεί ο χρήστης κατά την περιήγησή του στον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας για ένα προκαθορισμένο στα εν λόγω cookies χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψει ο ίδιος.

  • Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο Διαδικτυακός Ιστότοπος της Εταιρείας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Συνήθως ορίζονται μόνο ως απάντηση στις ενέργειες που κάνει ο χρήστης. Οχρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του, ώστε να μπλοκάρει τα cookies ή να ειδοποιείται σχετικά με αυτά, αλλά μετά, ορισμένα τμήματα του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας δεν θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον χρήστη.

Ονομασία CookiesΔιάρκειαΠάροχος CookiesΠεριγραφή
      _cfduid    30 ημέρες    CloudfareΗ Εταιρεία χρησιμοποιεί την Cloudfare για την παράδοση περιεχομένου, την ασφάλεια του Διαδικτυακού της Ιστότοπου και την προστασία του από παραβιάσεις παράνομων εισβολέων (hackers). Πρόκειται για ένα τεχνικής φύσεως cookie και εξαιρείται από τον κανονισμό GDPR.
  cookieconsent_status  1 έτος Χρησιμοποιείται για να θυμάται ο Διαδικτυακός Ιστότοπος της Εταιρείας την αποδοχή των cookies από τον χρήστη.
  • Cookies επιδόσεων και στατιστικών χρήσης.

Τα cookies επιδόσεων και στατιστικών χρήσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ο χρήστης χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεται συχνότερα και εάν λαμβάνει μηνύματα σφαλμάτων. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα cookies μόνο για να βελτιώσει τις επιδόσεις του Διαδικτυακού της Ιστότοπου.

Ονομασία CookiesΔιάρκειαΠάροχος CookiesΠεριγραφή
        _gat        10 λεπτά      Google Universal AnalyticsΑυτό το cookie σχετίζεται με την Google Universal Analytics. Σύμφωνα με την τεκμηρίωσή του, χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση του ποσοστού αιτήματος και για τον περιορισμό της συλλογής δεδομένων σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας. Λήγει μετά από 10 λεπτά.
    _ga      2 έτη  Google AnalyticsΧρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της χρήσης και της απόδοσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου.
  _gid  24 ώρες  Google AnalyticsΧρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της χρήσης και της απόδοσης του διαδικτυακού μας ιστότοπου.
  • Διαφημιστικά cookies

Τα διαφημιστικά cookies ορίζονται στον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας από  τρίτες εταιρείες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων του επισκέπτη/χρήστη, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να του δείξει σχετικές διαφημίσεις σε άλλους διαδικτυακούς ιστότοπους. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα άμεσα, αλλά βασίζονται στη μοναδική αναγνώριση του browser του χρήστη και της συσκευής με την οποία εκείνος συνδέεται στο διαδίκτυο. Εάν ο χρήστης δεν επιτρέψει αυτά τα cookies, οι διαφημίσεις που θα βλέπει θα είναι λιγότερο στοχευμένες.

Ονομασία CookiesΔιάρκειαΠάροχος CookiesΠεριγραφή
Pr _fbp Fr3 μήνες 3 μήνες 3 μήνες  FacebookΧρησιμοποιείται για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης στον διαδικτυακό ιστότοπο
  • Cookies τρίτων μέρων (third-party cookies)

Ορισμένα τρίτα μέρη, επίσης, τοποθετούν cookies στον υπολογιστή, στην κινητή συσκευή ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή του επισκέπτη/χρήστη όταν εκείνος επισκέπτεται τον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας. Με αυτά τα cookies συλλέγονται δεδομένα για την απόδοση των διαφημίσεων και την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας. Τα τρίτα μέρη μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να εξάγουν στατιστικά συμπεράσματα και να βελτιώσουν τη διαφημιστική εμπειρία του χρήστη ως επισκέπτη. Τα εν λόγω τρίτα μέρη, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και τις πληροφορίες από τα cookies στους ακόλουθους δικτυακούς ιστότοπους:

Ονομασία CookiesΔιάρκειαΠάροχος CookiesΠεριγραφή
APISID CONSENT HSID LOGIN_INFO PREF SAPISID SID SSID VISITOR_INFO_LIVE YSC2 χρόνια 20 χρόνια 2 χρόνια 2 χρόνια 2 χρόνια 2 χρόνια 2 χρόνια 2 χρόνια 6 μήνες Προσωρινά         YouTube  Το YouTube βάζει αυτά τα cookies όταν ο χρήστης βλέπει ένα βίντεο του YouTube μέσω του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας. Δεν μπαίνουν cookies μέχρι ο χρήστης να κάνει κλικ. Πατήστε εδώ για  τη δήλωση απορρήτου της Google που ισχύει και για τις υπηρεσίες YouTube.
_ _qca _ _ssid _abexps _ceg.s _ceg.u continuous_play_v3 player vuid2 χρόνια 2 χρόνια 2 χρόνια 3 μήνες 4 μήνες Προσωρινά 1 χρόνο 1 χρόνο      VimeoΟ Διαδικτυακός Ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί τη Vimeo για να ενσωματώνει βίντεο από το κανάλι της Vimeo, καθώς και από άλλα κανάλια. Αυτά τα cookies υποστηρίζουν την αναπαραγωγή βίντεο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για τα Vimeo cookies εδώ.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES;

Τα προγράμματα περιήγησης των περισσότερων υπολογιστών, κινητών συσκευών ή οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με δυνατότητα πρόσβασης στο Web είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Παρ’ όλα αυτά, όλα τα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις απορρήτου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά επίπεδα αποδοχής των cookies ή του χρόνου κατά τον οποίο αποθηκεύονται αφού ένας χρήστης έχει επισκεφθεί έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει τις προτιμήσεις του σχετικά με τα cookies για τον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εταιρείας ή για άλλους δικτυακούς ιστότοπους, μπορεί να το κάνει μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί. Για να δεί ο χρήστης πώς μπορεί να γίνει αυτό, πρέπει να κάνει αναζήτηση στις επιλογές «Βοήθεια»/«Help» του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει/αποκλείσει τα cookies.

Ωστόσο, η Εταιρεία επισημαίνει στους χρήστες να λάβουν υπόψη τους  ότι ορισμένα από τα cookies είναι απαραίτητα για την λειτουργία του Διαδικτυακού της Ιστότοπου και των υπηρεσιών που αυτός προσφέρει. Εάν ο χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει ορισμένα cookies, αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του Διαδικτυακού Ιστότοπου της Εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες στις προσφερόμενες από τον Διαδικτυακό της Ιστότοπο υπηρεσίες.

 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ COOKIES

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, ο χρήστης μπορεί να επισκεφθεί τις ιστοσελίδες //cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και //www.allaboutcookies.org/.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή (browser), μπορεί να επισκεφθεί τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθεί για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να πραγματοποιήσει.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο ο επισκέπτης/χρήστης να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιουνίου 2020. Σε περίπτωση τροποποίησής της, θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.