Νέα

Υπηρεσίες Ανανέωσης και Αγοράς Συνδρομών και Λογισμικών Προγραμμάτων Πολυετούς Δαπάνης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας

28.06.2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 421/28-06-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή «Υπηρεσιών Ανανέωσης και Αγοράς Συνδρομών και Λογισμικών Προγραμμάτων πολυετούς δαπάνης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας».

2. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συνδρομών, χρήσεως ηλεκτρονικών εφαρμογών και λογισμικών προγραμμάτων για τις ανάγκες της Αναθέτουσας αρχής. Συγκεκριμένα, καλύπτεται η ανάγκη ανανέωσης των Συνδρομών στις υπάρχουσες εφαρμογές web που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα (Google G Suite, Jotform, MailerLite, Flickr, Monday) καθώς και η ανάγκη νέων συνδρομών στις πλατφόρμες BetterImpact και Miro, στις οποίες η Αναθέτουσα διατηρεί δωρεάν (free) λογαριασμό. Τέλος, καλύπτεται η ανάγκη διαχείρισης και ανανέωσης των ανωτέρω συνδρομών, καθώς και η συμβουλευτική/ανάπτυξη νέων εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79980000-7 Υπηρεσίες συνδρομών, 72253200-5 – Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και 72261000-2 – Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού.

3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 35.413,15€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 8.499,15€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 43.912,30€.

4. Δεν γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα.

5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

6. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο eleusis2021.eu της Αναθέτουσας Αρχής. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ως άνω αρμόδια για πληροφορίες, κα Μαρία Παπακωνσταντίνου, τηλ. 2105562001.

7. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της Διακήρυξης και ιδίως το άρθρο 2.4.2 αυτής μέχρι την 09/07/2021 και ώρα 10:00.

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου
είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Β. Λάσκου 8 & Παγκάλου

Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται με άλλο τρόπο στην υπηρεσία μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

8. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

9. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας. Η αποσφράγιση θα γίνει δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της αναθέτουσας αρχής. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δύνανται να παρίστανται οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον αυτοί έχουν δηλωθεί στο ΕΕΕΣ.

Ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) στη Διαύγεια είναι ΨΦ9Υ46Μ3Μ3-ΞΝΕ.

Εδώ θα βρείτε ολόκληρη τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ