Νέα

Νέα Θέση Εργασίας: Στέλεχος Υποστήριξης CEO & Παρακαταθήκης

10.09.2021

Η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της icap.gr νέο/α συνεργάτη για τη θέση του/της
Στελέχους Υποστήριξης CEO & Παρακαταθήκης 

Το Γραφείο αναφέρεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο. Συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσιακές δομές της Εταιρείας για την άσκηση της αρμοδιότητας του.

Αντικείμενο του Γραφείου είναι η παροχή της απαιτούμενης διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξη της Διευθύνουσας Συμβούλου στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων της.

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link: https://bit.ly/3E63MQJ

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

 • Ο προγραμματισμός των συναντήσεων και συνεδριάσεων, των εργασιών και των λοιπών υποχρεώσεων της Διευθύνουσας Συμβούλου και η παρακολούθηση και υποστήριξη της έγκαιρης και ορθής τήρησης του προγράμματος και των λοιπών υποχρεώσεων.
 • Η οργάνωση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της Διευθύνουσας Συμβούλου και η μέριμνα για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
 • Η συγκέντρωση και οργάνωση της αλληλογραφίας και η διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Διευθύνουσας Συμβούλου.
 • Η προετοιμασία και σύνταξη αναφορών, επιστολών, και λοιπών κειμένων, η δημιουργία παρουσιάσεων.
 • Η οργάνωση, τήρηση και διαχείριση του ηλεκτρονικού Αρχείου της Διευθύνουσας Συμβούλου.
 • Η τήρηση πρακτικών κατά τις συναντήσεις/συνεδριάσεις που συμμετέχει η Διευθύνουσα Σύμβουλος, όταν αυτό ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο.
 • Η καταχώρηση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των εξόδων της Διευθύνουσας Συμβούλου.
 • Η υποστήριξη της Διευθύνουσας Συμβούλου κατά την παρουσία της σε διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός Εταιρείας.
 • Η υποδοχή των επισκεπτών της Διευθύνουσας Συμβούλου και υποστήριξη των συναντήσεων τους με αυτή και της φιλοξενίας τους στους χώρους της Εταιρείας ή στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
 • Η φροντίδα και η σχετική οργάνωση των εκτός έδρας μετακινήσεων της Διευθύνουσας Συμβούλου και όσων τη συνοδεύουν.
 • Η ευθύνη για τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών ώστε το αποτύπωμα και οι επιπτώσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος της ELEUSIS 2023 να είναι εμφανείς και παρούσες στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής μετά την ολοκλήρωσή του.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής (προτιμητέο Πτυχίο Νομικής).
 • Μεταπτυχιακές σπουδές.
 • 8-10 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης.
 • Έκθεση και εμπειρία σε διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Διαθεσιμότητα για διεθνή ταξίδια.
 • Άριστη γνώση MS OFFICE και Η/Υ.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στις δημόσιες σχέσεις.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Κοινωνική δεξιότητα.
 • Επινοητικότητα, δημιουργική φαντασία, κριτική σκέψη.
 • Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια λόγου.
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε ομάδα.
 • Γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής.
 • Εμπειρία σε εταιρείες δημοσίου φορέα.
 • Εμπειρία σε Πνευματικά Δικαιώματα και σε συμβάσεις πολιτιστικών φορέων.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 09/10/2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4807 11 Ιουνίου 2021 Αρ. Φύλλου 96.