Νέα

Νέα Θέση Εργασίας: Στέλεχος Κοστολόγησης & Τεχνικών Προδιαγραφών

10.09.2021

Η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της icap.gr νέο/α συνεργάτη για τη θέση του/της
Στελέχους Κοστολόγησης & Τεχνικών Προδιαγραφών

Το Τμήμα Κοστολόγησης και Τεχνικών Προδιαγραφών Παραγωγής Έργων αναφέρεται απευθείας στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας.

Αντικείμενο του Τμήματος είναι ο αναλυτικός προγραμματισμός, προϋπολογισμός και συντονισμός κάθε παραγωγής των έργων και δράσεων της Εταιρείας βάσει των κατευθύνσεων, οδηγιών και των κεντρικών καλλιτεχνικών επιλογών (π.χ. της επιλογής καλλιτεχνικών συντελεστών ή/και προσδιορισμός προδιαγραφών παραγωγής) της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την προετοιμασία και εισήγηση προς τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού κάθε παραγωγής που συντάσσεται βάσει των παραπάνω. Στη συνέχεια είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση συμβάσεων με καλλιτεχνικούς συντελεστές, υπεύθυνους παραγωγής ή/και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τους όρους του εγκεκριμένου προγραμματισμού, καθώς και για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσής τους.

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link: https://bit.ly/3jYDnvZ

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι εξής:

 • Ο αναλυτικός σχεδιασμός της παραγωγής, εντός του πλαισίου και βάσει των καλλιτεχνικών επιλογών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένης της προ-επιλογής από αυτήν των καλλιτεχνικών συντελεστών ή/και ειδικότερων τεχνικών προδιαγραφών παραγωγής καθώς και των σχετικών όρων συνεργασίας μαζί τους. Κατά τον αναλυτικό σχεδιασμό αξιοποιούνται τα ειδικότερα τεχνικά δεδομένα που ζητούνται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων .
 • Ο χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης της παραγωγής κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Ο προσδιορισμός κρίσιμων οροσήμων, προθεσμιών και διασυνδέσεων μεταξύ των εργασιών και η ανάδειξη βασικών προϋποθέσεων για την έγκαιρη υλοποίηση του συνολικού πλάνου.
 • Η τεκμηριωμένη εκτίμηση του κόστους προετοιμασίας κάθε παραγωγής και του προτεινόμενου τρόπου χρηματοδότησής της και η προετοιμασία σχετικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Ο εντοπισμός ενδεχόμενων κινδύνων κατά την εκτέλεση της παραγωγής καθώς και η πρόταση τρόπων αποτροπής ή αντιμετώπισής τους.
 • Η εισήγηση προς τη Διεύθυνση και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την παραγωγή κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
 • Η οργάνωση της παραγωγής σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες Διευθύνσεις όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. αναλυτικό προγραμματισμό και εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 • Η σύναψη συμβάσεων με όλους τους καλλιτεχνικούς συντελεστές, υπεύθυνους παραγωγής και λοιπούς συντελεστές κάθε δράσης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό.
 • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παραγωγής και η διασφάλιση της υλοποίησης των συμβατικών όρων με τους συντελεστές της.
 • Η εκτίμηση των αναγκών εποχιακού προσωπικού εξυπηρέτησης του κοινού, υποστήριξης παραγωγής και κάθε άλλης ανάγκης, που θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά το έτος 2023 βάσει του αναλυτικού καλλιτεχνικού προγράμματος, και η προετοιμασία σχετικής εισήγησης.
 • Η ίδια συμμετοχή και εποπτεία κατά την τεχνική προετοιμασία, όπου απαιτείται.
 • Η εισήγηση, προς τη Διεύθυνση, άμεσων διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπισθούν έκτακτα προβλήματα κατά την εκτέλεση της παραγωγής.
 • Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας σχετικής με την αρμοδιότητα του Τμήματος που του ανατίθεται από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης, ακόμα και αν αυτή δεν προβλέπεται ειδικά.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.
 • Τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσία στην εκτέλεση παραγωγής, ιδανικά σε πολιτιστικό φορέα.
 • Άριστη γνώση Η/Υ: Word, Excel, Outlook.
 • Πολύ καλή γνώση Κοστολόγησης και καταγραφής τεχνικών προδιαγραφών..
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
 • Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση Αυτοματισμών και Ηλεκτρολογίας καλλιτεχνικών παραγωγών.
 • Εμπειρία και γνώση της Ελευσίνας και της γύρω περιοχής.
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 09/10/2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4807 11 Ιουνίου 2021 Αρ. Φύλλου 96.