Νέα

Νέα Θέση Εργασίας: Στέλεχος Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κατάρτισης

10.09.2021

Η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της icap.gr νέο/α συνεργάτη για τη θέση του/της
Στελέχους Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κατάρτισης

Η Θέση Στελέχους Πολιτιστικής Κατάρτισης αναφέρεται απευθείας στη Διευθύντρια Πολιτιστικής Κατάρτισης και στον Γενικό Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα υποστηρίζει όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας.

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link: https://bit.ly/3lhCyhz

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Στελέχους Πολιτιστικής Κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Η υποστήριξη της Διευθύντριας Πολιτιστικής Κατάρτισης στην προετοιμασία του λεπτομερούς φακέλου της κάθε δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη Διεύθυνση Κτιριακών Εγκαταστάσεων & Υποδομών, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συμμετοχής Κοινού, τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Η υποστήριξη της Διευθύντριας Πολιτιστικής Κατάρτισης κατά τον αναλυτικό προσδιορισμό, των τεχνικών προδιαγραφών κάθε προτεινόμενης καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής.
 • Η προετοιμασία και σύνταξη προσχεδίων Εισηγήσεων για την έγκριση των προς υλοποίηση δράσεων, με βάση το λεπτομερή φάκελο της κάθε δράσης.
 • Η προετοιμασία και σύνταξη αναφορών, επιστολών και λοιπών κειμένων, καθώς και η δημιουργία παρουσιάσεων σχετικών με τα έργα της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Κατάρτισης.
 • Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Εταιρείας για την προετοιμασία απολογισμού δράσης, όπου κρίνεται αναγκαίο.
 • Η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας και υποστήριξης προς την αρμόδια Διεύθυνση ή/και εξωτερικών συνεργατών, για τους σκοπούς της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας που έχει υλοποιηθεί.
 • Η προετοιμασία τεκμηριωτικού υλικού (documentation) και πρακτικών από τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων ευθύνης της Διεύθυνσης προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και να καταστεί διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που της ανατίθεται με απόφαση της Διευθύντριας Πολιτιστικής Κατάρτισης και της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτιστικής Διαχείρισης ή άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη θέση.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή συνεργασία με πολιτιστικό οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών.
 • Ευχέρεια στη συγγραφή κειμένων καθώς και εμπειρία στον συντονισμό και υλοποίηση διαδικασιών γραφείου, επεξεργασία κειμένων και δακτυλογράφησης, γραπτή και προφορική επικοινωνία (τηλέφωνο και e-mails), δημιουργία και διατήρηση συστημάτων αρχειοθέτησης.
 • Εμπειρία σε συναντήσεις δικτύωσης, προγραμμάτων κατάρτισης και γενικότερα εμπειρία στη διοργάνωση προγραμμάτων και συναντήσεων που στοχεύουν ειδικά στο να ενεργοποιήσουν τους συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους Γνώση των διεθνών, των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δικτύων του πολιτιστικού πεδίου καθώς και των άτυπων δικτύων.
 • Καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προγράμματος της Eleusis 2023 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκοπούς του.
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ: Microsoft Office, Εφαρμογών Task Management, Προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και παρουσιάσεων.
 • Δυνατότητα ανταπόκρισης σε ευέλικτο ωράριο.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της πόλης της Ελευσίνας
 • Οργανωτική σκέψη και υπευθυνότητα
 • Συμμετοχές / Εισηγήσεις σε Συνέδρια / Διεθνείς συναντήσεις / Σεμινάρια / Προγράμματα δια βίου μάθησης.
 • Πιστοποιήσεις σχετικές με το αντικείμενο.
 • Εμπειρία σε δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης στην περιφέρεια και διαθέσιμο δίκτυο επαφών σε όλη την επικράτεια από ανθρώπους και φορείς που παρουσιάζουν σημαντική δραστηριότητα στην περιφέρεια σε όλη την επικράτεια.
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο.
 • Εμπειρία στις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Γνώση / εμπειρία του τομέα της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και δίκτυο επαφών από επαγγελματίες του συγκεκριμένου υποτομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 09/10/2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Ν.4807 11 Ιουνίου 2021 Αρ. Φύλλου 96.