Νέα

Νέα Θέση Εργασίας: Στέλεχος Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης

10.09.2021

Η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της icap.gr νέο/α συνεργάτη για τη θέση του/της
Στελέχους Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Η Θέση Στελέχους της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης αναφέρεται απευθείας στην Διευθύντρια Πολιτιστικής Ανάπτυξης και τον Γενικό Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα υποστηρίζει όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας.

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link: https://bit.ly/3AfMZsh

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Στελέχους της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

 • Η υποστήριξη της Διευθύντριας Πολιτιστικής Ανάπτυξης στην προετοιμασία του
 • λεπτομερούς φακέλου της κάθε δράσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής, τη Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συμμετοχής Κοινού/Πολιτών, τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και τη Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Η υποστήριξη της Διευθύντριας Πολιτιστικής Ανάπτυξης στον αναλυτικό προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών κάθε προτεινόμενης καλλιτεχνικής δραστηριότητας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής.
 • Η προετοιμασία και σύνταξη προσχεδίων Εισηγήσεων για την έγκριση των προς υλοποίηση δράσεων, με βάση το λεπτομερή φάκελο της κάθε δράσης.
 • Η προετοιμασία και σύνταξη αναφορών, επιστολών και λοιπών κειμένων, καθώς και η δημιουργία παρουσιάσεων σχετικών με τα έργα της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Ανάπτυξης.
 • Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Εταιρείας για την προετοιμασία απολογισμού δράσης, όπου κρίνεται αναγκαίο.
 • Η παροχή της απαιτούμενης πληροφορίας και υποστήριξης προς την αρμόδια Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών, για τους σκοπούς της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πολιτισμικού αντίκτυπου κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας που έχει υλοποιηθεί.
 • Η προετοιμασία τεκμηριωτικού υλικού (documentation) και πρακτικών από τις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων ευθύνης της προκειμένου αυτό να αξιοποιηθεί από τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας και καταστεί διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση της Διευθύντριας Πολιτιστικής Ανάπτυξης και του Γενικού Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολιτιστικής Διαχείρισης ή άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη θέση.
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ: Microsoft Office, Εφαρμογών Task Management, Προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και παρουσιάσεων Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή συνεργασία με πολιτιστικό οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Εμπειρία στη διαχείριση δράσεων στα πεδία της Πολιτιστικής και Δημιουργικής.
 • Οικονομίας (ενδεικτικά: Αρχιτεκτονική, Design, Κινηματογράφος, Μουσική, Ψηφιακή Καινοτομία) ή του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 • Ευχέρεια στη συγγραφή κειμένων.
 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις.
 • Δυνατότητα ανταπόκρισης στις σύνθετες απαιτήσεις μιας διεθνούς διοργάνωσης, ευχέρεια εργασίας σε διεθνή περιβάλλοντα και θετική προδιάθεση κατά την επικοινωνία με ομάδες συνεργατών, καλλιτεχνών και κοινού.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση της Ελευσίνας και του προγράμματος της Ελευσίνας 2023.
 • Οργανωτική σκέψη και υπευθυνότητα.
 • Δυνατότητα ανταπόκρισης σε ευέλικτο ωράριο.
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο.
 • Εμπειρία/Συμμετοχή σε ερευνητικά εργαστήρια κ.λπ. δράσεις καλλιτεχνικής-ερευνητικής φύσης στα πεδία ενδιαφέροντος.
 • Εμπειρία στις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Γνώση/εμπειρία του τομέα της σύγχρονης δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο και δίκτυο επαφών από επαγγελματίες του συγκεκριμένου υποτομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 09/10/2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4807 11 Ιουνίου 2021 Αρ. Φύλλου 96.