Νέα

Νέα Θέση Εργασίας: Στέλεχος Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών

10.09.2021

 H Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της icap.gr νέο/α συνεργάτη για τη θέση του/της
Στελέχους Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών

Η Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών αναφέρεται στη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση. Η Θέση Στελέχους Παραστατικών Τεχνών αναφέρεται απευθείας στη Διευθύντρια Παραστατικών Τεχνών και τον Γενικό Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα υποστηρίζει όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρείας.

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών είναι η σύνδεση της πόλης της Ελευσίνας, των κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών με το πρόγραμμα της ELEUSIS 2023, η ένταξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας στον πυρήνα της καθημερινότητας της πόλης και η διάχυσή της στο δημόσιο χώρο, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ορατού αποτυπώματος μέσα από μικρές, ή μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις. Η Διεύθυνση στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, πολυμορφίας, κινητικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής αλλά και ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας και στη συνομιλία αυτής με άλλους καλλιτέχνες, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πεδίο ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης ανήκουν όλες οι μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας που ανήκουν στο φάσμα των παραστατικών τεχνών (θέατρο, χορός, μουσική, φεστιβάλ, σύνθετα γεγονότα κλπ.).

Η Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων για αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της.

Το Στέλεχος Παραστατικών Τεχνών θα είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση των παρακάτω εργασιών, με βάση τις οδηγίες της Διευθύντριας Παραστατικών Τεχνών και τον ετήσιο προγραμματισμό της Εταιρείας.

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link: https://bit.ly/3jZ9VWI

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτιστικής Διαχείρισης ή άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη θέση.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή συνεργασία με πολιτιστικό οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Εμπειρία στη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών.
 • Ευχέρεια στη συγγραφή κειμένων καθώς και εμπειρία στον συντονισμό και υλοποίηση διαδικασιών γραφείου, επεξεργασία κειμένων και δακτυλογράφησης, γραπτή και προφορική επικοινωνία (τηλέφωνο και e-mails), δημιουργία και διατήρηση συστημάτων αρχειοθέτησης.
 • Εμπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Γνώση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας παραστατικών τεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Καλή κατανόηση της φιλοσοφίας και της αποστολής του προγράμματος της Eleusis 2021 και ικανότητα να υπηρετήσει τους σκοπούς του.
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ: Microsoft Office, Εφαρμογών Task Management, Προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και παρουσιάσεων.
 • Δυνατότητα ανταπόκρισης σε ευέλικτο ωράριο.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Να γνωρίζει αρκετά καλά την πόλη της Ελευσίνας.
 • Να κατανοεί το όραμα και τους στρατηγικούς άξονες του καλλιτεχνικού προγράμματος.
 • Σεμινάρια / Καλλιτεχνικά Εργαστήρια σχετικά με το αντικείμενο.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη θέση.
 • Εμπειρία στις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Συμμετοχές σε φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση και παραγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, με επικέντρωση στις παραστατικές τέχνες (θέατρο, χορός, μουσική, φεστιβάλ, σύνθετα γεγονότα).

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 09/10/2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4807 11 Ιουνίου 2021 Αρ. Φύλλου 96.