Νέα

Νέα θέση εργασίας: Διευθυντής Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής

16.12.2021

Η ICAP Recruitment Solutions για λογαριασμό της εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ» και διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023», αναζητά: Διευθυντή Παραγωγής (REF. Code 5891 / PM/RS/GR)

Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι ο αναλυτικός προγραμματισμός των απαιτήσεων και του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης των δράσεων και ο καθορισμός του κόστους παραγωγής όλων των δραστηριοτήτων του καλλιτεχνικού προγράμματος, βάσει των κατευθύνσεων και περιορισμών που δίνονται από τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και τις υποκείμενες σε αυτή Διευθύνσεις. Αντικείμενο της Διεύθυνσης επίσης είναι και η λεπτομερής παρακολούθηση και o συντονισμός της εκτέλεσης της παραγωγής.

Για να στείλετε το βιογραφικό σας πατήστε ΕΔΩ

Αρμοδιότητες:

 • Ο αναλυτικός προγραμματισμός των απαιτήσεων και του χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης των δράσεων.
 • Ο καθορισμός του κόστους παραγωγής όλων των δραστηριοτήτων του καλλιτεχνικού προγράμματος, βάσει των κατευθύνσεων και περιορισμών που δίνονται από τη Γενική Καλλιτεχνική Διεύθυνση και τις υποκείμενες σε αυτή Διευθύνσεις.
 • Η εποπτεία και ο συντονισμός της εκτέλεσης παραγωγής, ο αναλυτικός προγραμματισμός, ο προϋπολογισμός και ο συντονισμός κάθε παραγωγής των έργων και δράσεων της Εταιρείας βάσει των κατευθύνσεων, οδηγιών και των κεντρικών καλλιτεχνικών επιλογών (π.χ. της επιλογής καλλιτεχνικών συντελεστών ή/και προσδιορισμός προδιαγραφών παραγωγής) της Γενικής Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης.
 • Η προετοιμασία και η εισήγηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού κάθε παραγωγής που συντάσσεται βάσει των παραπάνω.
 • Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης και τους εξωτερικούς συνεργάτες αυτών, με τους καλλιτεχνικούς συντελεστές, υπεύθυνους παραγωγής ή/και λοιπούς εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τους όρους του εγκεκριμένου προγραμματισμού, καθώς και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσής τους.
 • Ο αναλυτικός προσδιορισμός των τεχνικών προαπαιτούμενων εκτέλεσης της κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας, μετά από εισήγηση από το αντίστοιχο αίτημα του Τμήματος Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλεσης Παραγωγής και των εξωτερικών συνεργατών.
 • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών της παραγωγής κάθε καλλιτεχνικής δραστηριότητας από τους υπεύθυνους υλοποίησης τους (π.χ. εσωτερικά στελέχη, εταιρείες παραγωγής).
 • Η κατάρτιση ετήσιων σχεδίων δράσης/προϋπολογισμών, απολογισμών και οποιαδήποτε άλλης εργασίας απαιτείται για την ορθή διοικητική λειτουργία της Εταιρείας.
 • Η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για την ορθή εκτέλεση των παραγωγών.
 • Η ασφάλεια των συμμετεχόντων, του προσωπικού και των συνεργατών σε κάθε εκδήλωση, σε συνεργασία με την τεχνικό τμήμα και τους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Η ίδια συμμετοχή και εποπτεία κατά την τεχνική προετοιμασία, όπου απαιτείται.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία 5+ έτη σε πολιτιστικό φορέα ή συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς κατά προτίμηση φορέων του Δημοσίου
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες/αυτονομία
 • Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση
 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης
 • Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε εταιρείες δημοσίου
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Ικανότητα να εργάζεται με πολυποίκιλες και διαφορετικές ομάδες.
 • Πνεύμα συνεργασίας και προσαρμοστικότητας
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2)

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 04/01/2022.

*Η αμοιβή για τη θέση του «Διευθυντή Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής», όπως και οι αμοιβές για όλες τις θέσεις της Εταιρείας, υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο ως Ν.Π.Ι.Δ. και αφορά μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της Εταιρείας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4509/2017, όπως τροποποιήθηκε το με Ν. 4807/2021.

Για να στείλετε το βιογραφικό σας πατήστε ΕΔΩ