Μυστήριο 7
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ- ρώπης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πα- τρών, προχωρά στη θέσπιση και τη λειτουργία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ελευσίνας – IN SITU, το οποίο απευθύνεται στους κατοίκους της Ελευ- σίνας και των γύρω περιοχών.

Στόχος του είναι να καλλιεργήσει την ελεύθερη σκέψη και να πα- ράσχει επιστημονική γνώση σε πολυπληθές και διαφορετικό –ηλικιακά, κοινωνικά και μορφωτι- κά– κοινό. Το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα έχει δια- μορφωθεί με γνώμονα τις ανάγκες της καθημε- ρινής ζωής της περιοχής, όπως είναι οι σχέσεις, η επικοινωνία, η ψυχολογία, η ευεξία, το περιβάλ- λον, ο πολιτισμός κ.ά., καθώς και την ανάγκη εν- δυνάμωσης των πολιτιστικών καταβολών της πε- ριοχής μέσα από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Σκοπός του εκπαιδευτικού του έργου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των σπουδαστών του μέσα από την προσω- πική τους εξέλιξη. Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ελευσίνας – IN SITU απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την προσωπική τους εξέλιξη μέσα από μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία. Τα μαθήματα καλύπτουν δύο κεντρικές θεματικές άρρηκτα συνδεδεμένες με την πόλη της Ελευσί- νας: α) Περιβάλλον και Υγεία και β) Πολιτιστική Πολιτική· ακολουθούν ποικίλες εκπαιδευτικές με- θόδους (ομιλίες, σεμινάρια, βιωματικά εργαστή- ρια, περιπατητικές διαδρομές) και λαμβάνουν χώρα in situ σε διάφορους χώρους της πόλης.

Θεματικός Άξονας

Εργασία

Ο θεματικός άξονας Εργασία του καλλιτεχνικού προγράμματος διερευνά το παρελθόν και το μέλλον της εργασίας, τις κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις της επισφάλειας και την καλλιέργεια ενός μοντέλου σύγχρονης, βιώσιμης οικονομίας, με χαρακτηριστικό την πρωτοποριακή διασύνδεση της τέχνης με τομείς όπως η βιομηχανία, η επιστήμη, η τεχνολογία και η κοινωνική καινοτομία. Προσεγγίζεται έτσι και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η βιομηχανία, η οποία έχει αποτελέσει την αναπτυξιακή βάση της Ευρώπης τους τελευταίους αιώνες. Δημιουργεί συνέργειες ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επιχειρήσεις διάφορων κλάδων, ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επιστήμονες, μέσα από τις τρεις θεματικές έννοιες «Το μέλλον ξεκινάει εδώ», «Culture My Profession/Culture My Hobby», «Κέντρο Ανάπτυξης Ικανοτήτων και Εφαρμοσμένης Καινοτομίας».

PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

Μυστήριο 0 Μυστήρια Μετάβασης - Τελετή Έναρξης

Η μεγάλη γιορτή της Ευρώπης ξεκινά με μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο παράκτιο μέτωπο και ένα «πολύχρωμο» διήμερο πρόγραμμα με εκθέσεις, συναυλίες, DJ πάρτι και παράλληλες εκδηλώσεις σε όλη την πόλη!


Μυστήριο 177 Visions from the Underworld

Η έκθεση Visions from the Underworld εκκινεί από τα Ελευσίνια Μυστήρια και αντλεί ελεύθερα στοιχεία από μυστικές εμπειρίες και τα χρησιμοποιεί ως μέσο για να περιηγηθεί ανάμεσα σε παράλληλα σύμπαντα.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY THE CITY
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US JOIN US
Time Circus Arrival 04.02.23
Opening Ceremony
Days
Hours
Minutes