Λήψη απόφασης για την τροποποίηση (παράταση διάρκειας μίσθωσης) του από 02-01-2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης, όπως ισχύει τροποποιηθέν (58/2022)

25.05.2022


Λήψη απόφασης για την τροποποίηση (παράταση διάρκειας μίσθωσης) του από 15-10-2018 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης, όπως ισχύει τροποποιηθέν. (57/2022)

25.05.2022


Λήψη απόφασης για την τροποποίηση (παράταση διάρκειας μίσθωσης) του από 07-09-2018 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μισθώσεως, όπως ισχύει τροποποιηθέν. (56/2022)

25.05.2022


Ανάκληση της υπ’ αρ. 107/02-11-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ΑΔΑ: 6ΛΒΜ46Μ3Μ3-ΣΓΞ) και εκ νέου ορισμός χρηστών στο internet banking και παροχή εξουσιοδότησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

25.05.2022


Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση κάλυψη θέσης απασχολούμενης στο Τμήμα Υποστήριξης Διευθύνουσας Συμβούλου – Παρακαταθήκης, με μερική ανάληψη καθηκόντων Ταμία, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 3852/2010. (54/2022)

25.05.2022


Λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022

25.05.2022


Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω τηλεδιάσκεψης) της ELEUSIS 2023

23.05.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» που αφορά την θέσπιση και λειτουργία ενός Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ελευσίνας “IN SITU”, έγκριση σχετικής δαπάνης και εξουσιοδότηση εκπροσώπων για την υπογραφή αυτής.

18.05.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «Mystery 99_The ARK (Μυστήριο 99_The ARK)».

05.05.2022