Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

27.06.2022


Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 48/19-04-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» που αφορά την θέσπιση και λειτουργία ενός Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ελευσίνας “IN SITU”. (64/2022)

06.06.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 35_”Κλυταιμνήστρα”». (63/2022)

06.06.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ_ΑΝΑΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ». (62/2022)

06.06.2022


Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

01.06.2022


Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης (διά περιφοράς) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

31.05.2022


Λήψη απόφασης για την τροποποίηση (παράταση διάρκειας) του υπ’ αρ. πρωτ. 516/15-10-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού. (61/2022)

26.05.2022


Λήψη απόφασης για την τροποποίηση (παράταση διάρκειας) του υπ’ αρ. πρωτ. 516/15-10-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού. (60/2022)

26.05.2022


Λήψη απόφασης για την τροποποίηση (παράταση διάρκειας) του υπ’ αρ. πρωτ. 516/15-10-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού. (59/2022)

26.05.2022