Πρόσκληση της 20ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (διά περιφοράς) της ELEUSIS 2023.

03.08.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 13_“E_φυγα Μικρασία”».

03.08.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «Μυστήριο 28_Μακρύ τραπέζι».

03.08.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση της καλλιτεχνικής δράσης «Mystery 22_Staw falling on concrete floors | Μυστήριο 22_Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια δάπεδα».

03.08.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του υπ’ αρ. 1/2022 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Ανανέωσης και Αγοράς Συνδρομών και Λογισμικών Προγραμμάτων Πολυετούς Δαπάνης της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη το οποίο περιλαμβάνει (α) το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών συμμετοχής και (β) το πρακτικό ελέγχου οικονομικών προσφορών, και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο να επικυρώσει το σχετικό πρακτικό Προσωρινού αναδόχου και να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

03.08.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ της ELEUSIS 2023, της Mikiko Kikuta και του οργανισμού “EU JAPAN FEST COMMITTEE” στο πλαίσιο υλοποίησης του καλλιτεχνικού έργου «Mystery 8_European Eyes on Japan (Μυστήριο 8_Με το βλέμμα στην Ιαπωνία)».

03.08.2022


Πρακτικό 18ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023 με θέματα 1) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ELEUSIS 2023» σε Σώμα και 2) Ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

02.08.2022


Πρόσκληση της 19ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

29.07.2022


Πρόσκληση της 18ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

29.07.2022