Λήψη απόφασης για την έγκριση μίσθωσης ακινήτου για χρήση γραφειακών χώρων της Εταιρείας και εξουσιοδότηση προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την υπογραφή του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης.

04.10.2022


Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, με κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα, για την απαλλαγή της Εταιρείας από τα τέλη φωτογράφησης, κινηματογράφησης ή/και πραγματοποίησης εκδηλώσεων στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας.

04.10.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση του περιεχομένου Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αμοιβαίων Εξηγήσεων και Εκκαθάρισης Σχέσεων.

04.10.2022


Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση κάλυψη θέσης απασχολούμενου στην θέση Στελέχους του Τμήματος Προμηθειών, Δημοσίων Συμβάσεων και Διαγωνισμών/Διαφάνειας της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει του εσωτερικού κανονισμού της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 3852/2010.

04.10.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Mystery_139 Alienation | Μυστήριο_139 Αποξένωση».

04.10.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 82_Rebetiko».

04.10.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την εκτέλεση του καλλιτεχνικού έργου «Μυστήριο 29|Ελευσίνα. Ωμό Μουσείο» .

04.10.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων «Capital Connections».

04.10.2022


Λήψη απόφασης για την έγκριση της πολυετούς δαπάνης και τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων σύμβασης για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου «ΜΥΣΤΗΡΙΟ 56 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2030/MYSTERY 56 | CULTURE 2030 MEETING» για τα έτη 2022 και 2023.

04.10.2022