Λήψη απόφασης για την κάλυψη της θέσης Στελέχους για την υποστήριξη γραφείου Διευθύνουσας Συμβούλου και Παρακαταθήκης, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021. (119/21)

19.11.2021


Λήψη απόφασης για την κάλυψη της θέσης Στελέχους για το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων, Προμήθειων, Διαγωνισμών και Διαφάνειας, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021. (118/21)

19.11.2021


Λήψη απόφασης για την κάλυψη της θέσης Στελέχους για το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων, Προμήθειων, Διαγωνισμών και Διαφάνειας, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021. (117/21)

19.11.2021


Λήψη απόφασης για την κάλυψη της θέσης Στελέχους Λογιστηρίου/Προσωπικού, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του άρθρου 66 του Ν. 4509/2017, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Ν. 4807/2021. (116/21)

19.11.2021


Λήψη απόφασης για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. (115/21)

18.11.2021


Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 09-08-2021 με κωδικό αριθμό 2414848. (114/21)

18.11.2021


Λήψη απόφασης για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την τροποποίηση της Εταιρείας. (113/21)

18.11.2021


Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Διοικητικού Συμβουλίου της ELEUSIS 2023.

13.11.2021


Λήψη απόφασης για τη σύναψη Μνημονίου Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Μνημονίου

03.11.2021